11,15ч.

Решението България дали да удължи кампанията по Директни плащания с един месец ще има в началото на Май. Десислава Танева призова фермерите да не разчитат на това опционално удължение на кампанията, а да спазват регламентите по закон, които са към момента за Директните плащания.

 

11, 20ч.

Снежана Благоева - Директор в Дирекция "Директни плащания" към МЗХ, разяснява новите схеми за финансова подкрепа през 2015. Това са схемите за Единно плащане на площ, Схеми за обвързана подкрепа, Схеми за дребни земеделски стопани, Схеми за млади фермери, Зелени плащания и Преразпределително плащане.

 

11,25ч.

Експерти на МЗХ обясняват опростените правила за понятитето Активен фермер. Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 1307/2013 в следващия програмен период директните плащания ще бъдат отпускани само на активни фермери. Дефиницията за активен фермер предвижда да не могат да получават директни плащания физически и юридически лица, чиито земеделски площи са основно (над 50%) площи, естествено поддържани в състояние, подходящо за паша или обработка и върху които не се извършват минимални земеделски дейности. В Регламент (ЕС) 1307/2013 е определен негативен списък от лица, на които няма да бъдат отпускани директни плащания, а именно физически и юридически лица, които експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих. С национално решение негативният списък за България е допълнен с държавни и общински органи, учреждения и юридически лица, които обслужват дейността на държавен или общински орган.


Лицата от негативния списък могат да се считат за активни фермери, ако докажат едно от следните обстоятелства:
- Годишният размер на директните им плащания е най-малко 5% от общия размер на постъпленията на лицето;
- Общият размер на постъпленията, получени от селскостопанска дейност през най-близката данъчна година, представлява най-малко 1/3 от общия размер на постъпленията на лицето;
- Кодът на икономическа дейност на лицето сочи, че основната му дейност е селскостопанска. Изискванията за активен фермер не се прилагат за земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания под 3 000 евро.

 

11,30ч.

Особен итерес за фермерите представлява темата за Преразпределителното плащане и разясненията на МЗХ при изкуствено разделяне на стопанствата.

 

11,35ч

Снежана Благоева обясни пред фермерите, че животновъдите с постоянно затревени пасища ще получават също така и зелени плащания, стига те да не ги разорават.

 

11,40ч.

За целите на диверсификацията няма да има изисквания за ротиране на културите в парцелите. На контрол подлежи изпълнението за изискването на брой култури и тяхното процентно съотношение.

 

11,45ч.

По отношение на изискването на Екологично насочени площи, те ще се отнасят само за обработваемите земи, но не и за пасищата. Могат да бъдат част от допустимата площ по СЕПП или да бъдат извън доспутимата площ, но да служат в изпълнение на зелените изисквания, тоест редици дървета или полса горичка.


11,50ч

Междинните култури в новата ОСП, която ще се прилага в България, нямат право да бъдат реколтирани от фермерите. Тези междинни култури трябва да бъдат оставени за така нареченото "зелено торене" и да бъдат заорани при почвообработката.

 

11,55ч.

По отношение на площите под угар, един декар угар ще раавен на един декар ЕНП. Върху площите, които са поставени под угар от земеделските производители, върху тях не трябва да се извършва производство. Също така върху тях трябва да бъде извършена  една почвообработка до 31 Май на годината  да се поддържа тревостой не повече от 0,5 метра. Няма пречка да се поддържа угар върху една и съща площ повече от една година.

12,00ч.

По отношение на схемата за Дребни земеделски стопани, в която  бенефициентите могат да се включат само през 2015 г, те трябва да подадат общо заявление до 9 Юни 2015 г и до 15-и Октомври да подадат заявление за влизане в схемата. Бенефициентите по схемата са освободени от задължение да изпълняват Зелените изисквания и не подлежат на контрол по отношение на кръстосаното съответствие.

 

12,05ч

По отношение на обвързаната подкрепа в животновъдството, фермерите ще продължат да получават подпомагания ако имат минимум 10 млечни крави с предназначение за производство на мляко, минимум 5 месодайни крави и/или юници, минимум 10 млечни и/или месодайни крави в стопанството, от които поне една под селекционен контрол. На подпомагане подлежат стопанства с размер от 10 до 49 овце/ кози майки, а пос хемата под селекционен контрол се подпомагат стопанства с 50 и повече овце и кози майки, от които поне едно животно е под селекционен контрол. По схемите за животни под селекционен контрол се подпомагат само животните, които са под селекционен контрол. За биволите минимума е 10 и повече биволи за да получават подпомагане по линията на обвързаната подкрепа.

 

12,10ч.

Обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци ще бъде на площ, като се въвеждат задължителни минимални добиви, които са определени в наредбата за схемите за директни плащания ( наредба 3 ). Доказването на добивите от страна на фермерите, които произвеждат плодове и зеленчуци ще става с документи, които те ще представят в разплащателна агенция от 1-ви до 31-ви Януари всяка година. Също така добивите от плодове и зеленчуци ще се доказват с фактури или с други документи признати по образец на НАП, които ще съдържат задължителни реквизити и също ще могат да доказват количествата произведена продукция.

 

12,20ч.

До 15 май ще се подават заявления ако не бъде удължен периода след решението на ЕК. До 30 Септември трябва да бъдат засяти междинните култури, когато фермера иска да изпълнява ангажименти за ЕНП чрез междинни култури. До 15 Октомври 2015 се подават заявления за участие по схемата за Дребни земеделски стопани. До 1ви Декември  2015 се подават документи за придобити професионални умения и образования по схемата за млади земеделски стопани

 

12,30ч.

На въпрос на фермери, зам. министър Васил Грудев заяви, че няма да се дава обвързана подкрепа за неплододаващи овощни градини.

 

12,40ч.

Изискванията за Активен фермер не се прилагат по отношение на земеделски стопани, които за предходната година са получили Директни плащания под левовата равностойност на 3000 евро.

 

12,50 ч.

МЗХ заявиха, че ще публикуват график за проверките на пасища, които ще се проведат през лятото.

 

Очаквайте ексклузивни видео клипове от цялата среща, на която присъства единствено камера на Фермер.БГ!

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!