В ПРСР 2014-2020 г. се предвижда отново стартова помощ за млади фермери. От МЗХ, обаче са категорични, че освен финансово подпомагане за създаване на ново стопанство, младите фермери в новия програмен период са приоритет и в мярката „Инвестиции в материални активи“. „Един млад фермер може да получи стартова помощ, а когато кандидатства след това с инвестиционен проект, той ще получи първо 10% към субсидията си за инвестиционен проект, а отделно от това приоритет по цялата програма.

 

Това са много добри възможности за младите земеделски производители, коетосе надяваме да помогне за връщането на младите хора в малките населени места, където да развиват своя бизнес“, заяви Владислав Цветанов, началник отдел в дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХ.

 

Целите на мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“ са:
Улесняване процеса на създаването на стопанства от млади земеделски производители
Насърчаване на заетостта и разкриване на качествени работни места и запазване на вече съществуващите работни места
Намаляване на сезонните колебания в заетостта
Насърчаване стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони

 


Стартова помощ ще бъде предоставяна на млади земеделски производители, на възраст между 18 и 40 години като в мярката е предвидено и предоставяне на начална помощ за нови неземеделски дейности в селските райони, представени чрез бизнес план. От МЗХ са категорични, че това е възможност за развиване на устойчив малък бизнес в селата. Владислав Цветанов уточни, че става въпрос за малки цехове, хлебопекарни и други, които да създават реална заетост в малките населени места в селските райони. „Подобен тип подпомагане ще бъде факт и като инвестиции – при по-голям лимит в рамките на селските райони за подобни малки бизнеси“, допълни Цветанов.

 

Допустими разходи по мярка 6:


- Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства)

- Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи


- Закупуване на селскостопански животни


- Закупуване на земя за земеделска дейност


- Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения


- Изграждане, придобиване, или подобрения на недвижимо имущество


- Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер


- Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки

 


Общият размер на помощта е 25 000 евро на един бенефициент като първото плащане ще е до 12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа, а второто - до 12 500 евро, но само при коректно изпълнение на заложените в бизнес плана дейности. От МЗХ уточняват, че по мярката се предвижда фиксирано плащане, което не надвишава 20 000 евро, както и авансово плащане при сключване на договор и второ плащане в година по избор на кандидата при изпълнение на условията, заложени в договора. Минималната стойност на допустимите разходи е в размер на 10 000 евро, а максималната - 300 000 евро. Интензитетът на помощта е в размер на 75% от одобрените разходи но не повече от 200 000 евро.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!