Стартира схема за изкореняване на винени лозя, информира ДФЗ. Заявления за участие по новата схема могат да се подават от лозари и винопроизводители до 15 септември т.г.

 

Размерът на премията за едно лозарско стопанство ще се определи допълнително в зависимост от общия бюджет по схемата. Заявления за подпомагане могат да се подават до 1 февруари 2011 г.

 
По схемата “Изкореняване на винени лозя” могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на плододаващи лозови насаждения, които са регистрирани като лозарско стопанство, съгласно чл.23 а, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН). Стопанство трябва да е с минимална площ от 0,1 ха и да е очертано в Системата за идентифициране на земеделските парцели (СИЗП). Освен това за предходните три години земеделските стопани трябва редовно да са декларирали в Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) количеството плодадаване от лозовия масив /съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗВСН/.
 
Задължително условие по схемата е кандидатите да не са получавали подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”. Както и да не са получавали помощ от Общността по линия на която и да било друга обща организация на пазара през 5-те винарски години, предхождащи искането за изкореняване.
 
Право на финансова помощ по схемата имат само стопани, чиито масиви са засадени с винен сорт, включен в класификацията на винените сортове съгласно Наредбата за класифицирането им.
 
Премията за изкореняване може да се предостави, само ако са налице доказателства, че съответната площ с лозя е надлежно поддържана. За да се изпълни това условие е необходимо да се докаже, че площите са били добре поддържани през трите години, предхождащи изкореняването. Доказателството се извършва с подадени декларации за реколта.
 
При отпускане на финансовата помощ, производителят губи правото за презасаждане на площта, за която е предназначена премията. Правата за допустимост за участие в схема „Изкореняване на винени лозя” се получават с Удостоверение за кандидатстване по схемата за трайно изкореняване, издадено от ИАЛВ, в качеството й на контролиращ орган в лозаро-винарския сектор.
 
След подаване на заявленията, одобрените кандидати ще бъдат поканени да подпишат договор с ДФ „Земеделие”. Ползвателите на премията за изкореняване имат задължение в период от 3 (три) години след изплащането й да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние и да спазват законоустановените изисквания за управление.