От 1 март стартира приемът на заявления за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2019. Това става ясно от заповед, разписана от ресорния министър Румен Порожанов.
 
 
В документа става ясно, че и през кампания 2019 няма да се приемат заявления за подпомагане, с които се поема нов ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. или се разширяват поетите вече ангажименти.
 
Същото важи и за поемането на нови ангажименти или тяхното разширяване по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. Изключение правят единствено дейностите по направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“.
 
Вчера стана ясно, че до седмица графикът за директните плащания ще бъде готов. Това каза министър Порожанов по време на заседание на Комисията по земеделието и храните в Народното събрание.
 
В сроковете на кампания 2018 ще се приемат и заявленията по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ и мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“.