От днес 2-и януари започва процедурата по кандидатстване по държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво”. Съгласно нотифицираната държавна помощ е задължително: да са регистрирани земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, напомнят от МЗХ.

 

Няма изискване за минимална площ или минимален брой животни; да нямат изискуеми публични задължения към държавата; да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или да не са обявени в несъстоятелност; да не са в производство по ликвидация; да не са предприятия в затруднение по смисъла на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (2004/С – 244/02).

 

Първото изискване се удостоверява с актуална Регистрационна карта по Наредба 3, заверена за съответната стопанска година. С подписаната първоначална декларация ЗП декларира, че отговаря на другите изисквания, без да е необходимо да представя документи за удостоверяване на тези обстоятелства.

 


Първоначалните декларации се подават в Общинската служба „Земеделие“ по постоянен адрес (за физическите лица) или седалище (за юридическите лица), като това ще става в периода 2 януари – 3 февруари 2014 г. Необходимо е земеделските производители да представят: Лична карта; Пълномощно (в случай на упълномощаване); Регистрационна карта по Наредба 3. Към датата на подаване на декларацията е необходима актуална регистрация по Наредба 3.

 

Например, ако ЗП подаде декларация на 15-ти януари 2014 г., той може да направи това с регистрация за 2012/2013 стопанска година (актуална до 28.02.2014 г.) или с регистрация за 2013/2014 стопанска година; Анкетен формуляр (Справка от електронния регистър по Наредба 3).

 

Данните по отношение на площи и животни в първоначалните декларации трябва да съответстват на данните съдържащи се в анкетните формуляри към регистрацията по Наредба 3. При животните, които се отглеждат на цикли (т.е. за по-малко от 1 година – например, прасета за угояване и бройлери), се декларира капацитет. С кандидатстването по помощта производителите се задължават да водят дневник по образец за ползвания през годината газьол и да съхраняват фактурите за покупката на газьола.

 

Ваучерите на първия етап ще се получават в Общинската служба „Земеделие“ по постоянен адрес (за физическите лица) или седалище (за юридическите лица), като това ще става в периода 1 април – 15 май 2014 г.

 

На интернет страницата на Министерството на земеделието и храните са публикувани образците на първоначална декларация, окончателна декларация и дневник, както и калкулатор, изчисляващ количеството гориво спрямо площи и животни.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!