Стопаните масово не плащат авторски права за сортовете, селектирани в научните звена на Селскостопанска академия. Това оповести главният научен секретар на Селскостопанска академия проф. Валентин Бъчваров по време на кръгла маса, посветена на трансфера на иновациите в земеделската практика.


Дискусията бе част от семинар за новостите в селското стопанство и защитените наименования, организират от Министерство на земеделието и храните.

Проф. Бъчваров изтъкна, че основна причина за този проблем е липсата на подзаконови нормативни актове към Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни. Така на практика в аграрната наука не влизат постъпления от авторските права върху интелектуалната собственост на институцията.

Загубата на интерес към вече старите сортове, навлизането на нови по-високопродуктивни сортове както и невъзможността на част от институтите да заплащат 31 годишните такси, води до спиране поддържането на сертификатите на сортовете растения и породи животни в Патентното ведомство, предупреди проф. Бъчваров.

[news]
В резултат на това общият брой на защитените продукти на Селскостопанска академия през 2012 г. остава сравнително постоянен – 399 поддържани сертификати. От тях най - голям е делът на зърнено - житните  – 133, зърнено - бобови са 47, маслодайните и технически култури са 32, фуражните – 18, зеленчуците – 60, тютюневите – 29, лозовите – 22, овощните – 29, породите животни – 14, а сертифицираните сортове цветя – 15.

Академията притежава най - голям брой (85%) от всички издадени и поддържани сертификати за сортове растения и породи животни в Патентното ведомство у нас, подчерта професора. В резултат на изпълнението на селекционните програми, през 2012 г. са утвърдени 34 сорта, линии, хибриди селскостопански култури, заявени от институтите на. В процедура на държавно сортоизпитване в ИАСАС са подадени 29 нови кандидат сорта, които ще продължат сортоизпитването и през тази година. Тези резултати показват активна научноизследователската работа на селекционните колективи на институтите.

Юридическата защита на новите сортове, породи и други научни постижения на Селскостопанска академия се осъществява чрез патенти за изобретения, свидетелства за регистрация на марки и сертификати за закрила на новите сортовете растения и породи животни, издавани от Патентното ведомство на Република България, които са в съответствие със законите на страната.

Трудността произтича от обстоятелството, че в по - голямата си част обектите на интелектуалната собственост са с уникален характер, разходите за тяхното създава не са индивидуални и сравнително рядко може да се измери стойността им чрез съотнасяне с цените на активен пазар. Многообразието на правните форми на съществуване и на възможните сделки с тях предопределя и вариантността на решения във връзка с тяхното при признаване и оповестяване за счетоводни цели. От притежаваните 399 сертификата, ССА има сключени само 32 лицензионни договора. Решаването на проблемите, свързани с интелектуалната собственост и през 2013 г. ще бъде основна задача пред ръководството на Селскостопанска академия, каза в заключение проф. Бъчваров.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!