За земеделските стопани е удължен с два месеца срокът за подаване на годишните данъчни декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и за внасяне на дължимия данък. Това е заложено в проекта за държавен бюджет за 2021 г., внесен от Министерския съвет в края на месец октомври.

Готвят се данъчни промени, вижте какви

Датата на деклариране и внасяне на годишния данък и данъка върху разходите се променя в срок от 1 март до 30 юни. Това важи за лицата, които извършват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон. Тук се включват също едноличен търговец или физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа.

В проектобюджета е предвидено още да се запази минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители на 420 лв. Решението за вдигането му с 5% от 400 лв. на 420 лв. бе взето от депутатите в началото на декември 2019 г.

Тогава първоначално бе заложено увеличение до 610 лв. Но след остра реакция от страна на бранша, бе постигнат доста по-минимален ръст – с 20 лв., които явно ще се запазят и занапред.
 
Друго предложение в проекта за държавен бюджет включва удължаване на срока за прилагане на данъчната преференция за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство. За целта са утвърдени 100 млн. лв. В законопроекта за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители е заложено този срок да бъде до 31 декември 2023 г.

Не на последно място в бюджета за 2021 г. е прилагането на механизма за обратно начисляване на ДДС, но отново само при доставки на зърнени и технически култури.