Месец септември започна и е време да обобщим какво предстои за поне 30 дни напред. Разплащателната агенция вече актуализира Индикативния график на директните плащания до края на годината. Същото го стори и Министерството на земеделието с Индикативната работна програма на ПРСР до края на годината. 

Мярка 21

До 21 септември тече приемът на заявления за кризисната извънредна мярка 21. Изплащането на еднократната помощ по подмярка COVID 1 ще е в периода 28 септември – 2 октомври 2020 г., а по COVID 2 – в периода 10–20 ноември 2020 г.

Проверки на терен 

До 2 октомври продължават специализираните теренни проверки на физически блокове, чрез които ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели за Кампания 2020. Те започнаха на 18 август и по закон могат да се извършват и без присъствието на земеделските стопани.

Преброяване 2020

От 1 септември до 18 декември тече преброяването на земеделските стопани. До 18 септември всеки фермер може да го направи онлайн, а след това се включват анкетьори с посещение на място.

Срокове за ползване на земеделски земи

На 31 август изтече срокът за подаването на споразумения за уедрено ползване на земеделските земи. Вижте кои са останалите срокове за стопанската 2020-2021 г. съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Отстъпка от акциза върху газьола

От 31 август до 21 септември се подават заявления по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Общият бюджет нарасна на 84 млн. лв., които ще бъдат изплатени от 20 до 30 ноември 2020 г.

Подмярка 4.1.2 за инвестиции

До 18 септември е приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“. Общият размер на средствата по процедурата е близо 10 млн. лева.

Подмярка 4.1 за животновъди

До 30 септември тече целеви прием за животновъди по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Субсидията е 50 % от общия размер на допустимите разходи за проектно предложение. Общият бюджет е 58 674 000 лв.

Подмярка 5.2 за репопулация

От 18 август до 20 октомври тече приемът по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Общият бюджет е близо 8 млн. евро.

Схемата за кланици

До 30 септември бе удължен приемът за държавно подпомагане по схемата „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“. По нея се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е в размер до 90 000 лева. Бюджетът за тази година е 2,5 млн. лв.

Нисколихвени кредити за зърнопроизводители

От 5 август до 16 октомври се отваря прием на заявления за отпускане на нисколихвени кредити за производството на пшеница, реколта 2021 г. Предвидени са 15 млн. лв. Всеки стопанин може да получи 250 лв./ха, като максималната сума на кредита е 300 хил. лв. Крайната дата за изплащане на средствата е 21 декември. 

Мярка 16.4 за късите вериги

До 14 септември тече приемът по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“. Тя е насочена към късите веригите за доставка и местните пазари. Общият размер на финансовата помощ по процедурата е 15 646 400 лв. Има вероятност обаче заради редица спорни моменти мярката да се преразгледа, да бъдат промени условията за допустимост и да се отвори отново с остатъчен бюджет.