Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 42 лв. през 2015 г., което е с 2.4% повече спрямо 2014 г., отчита Националния статистически институт (НСИ).
 
Най-голямо е увеличението на рентата за лозята - с 50%. От наблюдаваните категории земя единствено при овощните насаждения се наблюдава понижение на цената с 8.6%, уточняват от Статистиката.

 
През 2015 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 63 лв., което е близо два пъти по-високо от стойността в Югоизточния район. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони, като най-голямо е в Югозападния район - с 11.1%. 

 
От НСИ уточняват, че цената на рентата на земеделската земя е изплатената в полза на собственика на земята стойност на един декар в замяна на това, че е предоставил активите си на ползвателя на земята. Цената включва и стойността на всички плащания в натура, оценени по цени на текущата година, и платените данъци и такси. Цената не включва платените суми за право на ползване, стойността на сградите или жилищата, разположени върху арендуваната земя, както и всички други разходи, свързани с други активи (текущи разходи за поддръжката на сгради, застраховки и амортизации на сгради и др.)