Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на министъра на земеделието и храните за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на географска информационна система (ГИС) за нуждите на ПРСР (2014-2020 г.)“.
 
Комисията приема като дискриминационно условието на възложителя за опит на кандидатите в изграждането на информационни системи на национално ниво. Същото препятства участието на лица, разполагащи с квалификация и опит, но придобити при изграждането на информационни системи примерно на регионално ниво. Ограничително е и изискването към екипа, с който следва да разполага участникът - наличие на специфичен опит, измерващ се в брой години, като за ръководителя проект и ръководителя екип се изисква 5 години опит при проектиране, разработване, поддръжка и администриране на софтуер за информационни системи от тип електронни регистри. 
 
На следващо място КЗК приема, че критериите, по които ще бъдат оценявани техническите предложения на участниците не отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗОП и са основание за отмяна на обжалваното решение.
 
КЗК счита за необосновано и поставеното изискване за представяне на прототип на системата, тъй като въвежда прекомерно високи финансови разходи за потенциалните участници в процедурата, без да имат сигурност, че ще бъдат избрани за изпълнители. Същото съответно необосновано ограничава участието на лица в обществената поръчка, което съставлява нарушение на чл. 25, ал. 5 от ЗОП.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!