Управляващият орган на ПРСР предлага следните промени в ПРСР (2007-2013 г.), формулирани като предложения за 15-то изменение на Програмата:


1. Предложение за изменение на текста на мярка 214 „Агроекологични плащания“ с включване на практики за управление с по-висок екологичен ефект по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ от подмярка 4 „Опазване на почвите и водите“.

 

Новите изисквания към кандидатите, в допълнение към изброените в чл. 47 на Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., са:

1. осигуряване вземането на почвени проби за съдържанието на N,P,K на всеки 5 ха в блока на земеделското стопанство, а в случай, че блокът е с размер под 5 ха за всеки блок, през четвъртата година на прилагане на направлението;
2. осигуряване вземането на почвени проби и анализ за съдържание на N на всеки 5 ха в блока на земеделското стопанство, а в случай, че блокът е с размер под 5 ха за всеки блок, през третата година на прилагане на направлението. На база на резултатите от анализа на взетите почвени проби се разработва план за балансирано торене (план за управление на хранителните вещества) с N;
3. поддържане на растителна покривка през зимата на цялата земеделска площ, описана в плана за сеитбообращение;Мотиви за предложеното изменение:

Предложените изменения в изискванията по управление целят постигането на по-добър екологичен ефект от прилагането на направлението. Осигуряването на зимна покривка на 100 % от площта, включена в сеитбооборотния план, е ефикасен метод за борба с ветровата и водната ерозия на почвата, като същевременно чрез задължителното заораване се повишава почвеното плодородие. Въвеждането на допълнителни почвени анализи цели прецизното управление на азот в почвата. Пробовземането на всеки 5 ха ще покаже в пълна степен ефекта от прилагане на направлението и ще подобри процеса на управление на хранителния баланс в обработваните площи. Промените са в концепцията на мярката за устойчиво управление на природните ресурси.


2. Предложение за изменение на размера на годишното компенсаторно плащане по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ от подмярка 4 „Опазване на почвите и водите“ и методологията за изчисление на ставките

 

Въвеждането на новите изисквания по управление налага и разработването на нова методология за изчисление на допълнителните разходи и пропуснати ползи, което обуславя промяна на нивото на годишното компенсаторно плащане по направлението. Разработената методология отчита възможността площите със зимна покривка да бъдат използвани за изпълнение на екологично насочени площи с междинни култури по Първи стълб на ОСП 2014-2020 и в тази връзка е предвидена диференциация на плащанията:
• Общо компенсаторно плащане по направление „Сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ за кандидати, които изпълняват изискването за зимна покривка с междинни култури по Първи стълб – 83,83 евро/ха

• Общо компенсаторно плащане по направление „Сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ за кандидати, които не изпълняват изискването за зимна покривка с междинни култури по Първи стълб – 90,88 евро/ха


Елементите на новата методология са:

• Разходи за оран, дисковане и подготовка на почвата за засяване на предкултури
• Разходи за семена за предкултури
• Разходи по засяване на предкултури
• Разходи по заораване на предкултури
• Вземане на почвени проби и извършване на почвени анализи
• Спестени разходи по почвообработка за редовната пролетна следкултура
• Увеличаване на добива на пролетните следкултури
• Задължения за ЕНП от І стълб

 

Мотиви за предложеното изменение:

Актуализацията на нивото на компенсаторното плащане цели както осъвременяване на изчисленията на елементите, които участват във формирането на ставката и отчитане на промените в новата ОСП, така и остойностяване на новите надграждащи изисквания, свързани с бъдещото прилагане на дейността за въвеждане на сеитбооборот за опазване на почвите и водите. В допълнение, с предложеното изменение се гарантира изпълнение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и заложените индикатори за постигане на агроекологичен ефект, като същевременно се гарантира балансирано и пропорционално усвояване на средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Актуализираните изисквания по управление и нивото на компенсаторното плащане ще бъдат приложени за стопанската 2015-2016 година. На основание Регламент 1974/2006, кандидатите, които не приемат адаптираните условия по направлението могат да прекратят участието си без да се налага да възстановяват получените до момента агроекологични плащания.

 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!