От  месец  август фондация „Биоселена” се присъедини към екипа на проект „Мултифункционално земеделие в Европа- социален и екологически ефект за биологичните стопанства”, съобщиха за Фермер.БГ от фондацията.

Какво означава мултифункционално селско стопанство?
Селското стопанство е не само процесът на производство на храни. Наред с традиционното селско стопанство, включващо  растениевъдство и животновъдство,  мултифункционалното селско стопанство обхваща много и различни аспекти като социални и педагогически, здравни и лечебни услуги, еко-туризъм, културни дейности, (превантивно)  опазване на околната среда или активен маркетинг на селскостопанските продукти. Затова наричаме селското стопанство мултифункционално.

Концепцията за социално земеделие
Социалното земеделие е част от мултифункционалното селско стопанство, което се ангажира с подобряване на здравословния статус и принос за лечение на хората; възпитание и терапия; рехабилитация и реинтеграция.

Екологичното земеделие предлага много възможности за включване на различни социални групи в изпълнение на всекидневните трудови дейности в градината, на полето или в животновъдството. Социалното земеделие означава създаването на селскостопански кооперативи и стопанства, които интегрират  хора в неравностойно положение като трайно безработни, наркозависими, лица с масивни психични заболявания, лица от рискови социални групи, деца и младежи с поведенчески проблеми или когнитивни увреждания, бивши затворници, както и възрастни хора.  Аспекти на социалното земделие са също изграждането на училища и детски градини във фермите, както превенцията, интеграцията и подобряване на качеството на живот.

Социалното земеделие в България
За разлика от други европейски страни за социално земеделие в България се заговори съвсем наскоро. Отделни неправителствени организации са изпълнявали проекти , които са подкрепяли някои от дейностите на социалното земеделие.  

Целта на настоящия проект е да стартира инициативите за прилагане на принципите и идеите на социалното земеделие и да постави началото на дискусия за възможностите, нагласите и начините за развитие на механизми за подпомагане на земеделски стопанства, които прилагат социалното земеделие.

В тази връзка на 31 октомври в Аграрен университет, гр. Пловдив ще се проведе семинар на тема „Социалното земеделие в Европа и възможностите за прилагане в България. Биоселена като организатор на семинара има амбицията да събере представители на различни обществени групи – държавни и местни власти, фермери, неправителствени организации, които да поставят началото на дискусията за разработавне на програма и механизми за подпомагане на социално ориентираните земеделски стопаства. В семинара като лектор ще участва г-н Томас ван Елсен от университета в Касел, който ще представи степента на развиите и начина на действие на системата в Герамия. Ще бъде представен и опитът на Биоселена и на други организации в изпълнението на някои от аспектите на социалното земеделие.

Проектът се финансира от Програмата за професионално обучение в Европа – ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ и има за цел: Да повиши  информираността на представителите на различни институции, организации и предприятия относно значението и потенциала на социалното земеделие; Да постави началото на мрежи за действие и партньорства на местно равнище; Да разработи обучителни материали за фермертие според изискванията на Европейската кредитна система на професионално обучение (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training); Да спомогне за увеличаване на възможностите  на местните стопанства за изграждане на  алтернативни модели на заетост и допълнителни доходи чрез прилагане на принципите и идеите на мултифункционалното земеделие

В проекта са ангажирани експерти от Германия, Португалия, Чехия, Холандия, Италия. От българска страна в проекта е ангажиран Аграрен университет- гр. Пловдив, а Биоселена ще подпомогне изпълнението му на базата на опита си в тази област.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!