Едва ли има промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), която да не буди противоречиви мнения. Това се случва и сега, когато с проект на Решение на Министерския съвет се предвижда отмяна на режима по чл.37б, ал.6, който касае сключването на споразумение между собствениците и ползвателите.

Какви са най-големите ви трудности като земеделски производители в момента?

Категорично против това изменение се обявяват от Българска асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), която излиза с официално становище относно публикувания от Министерството на земеделието законопроект за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ.

От Асоциацията считат, че така предложената част от зaконопроекта:

•    ще възобнови масовите злоупотреби с фалшиви договори за отдаване под наем и аренда на земеделска земя;
•    ще застраши правата на собствениците и дребните ползватели на земеделска земя;
•    ще създаде риск от корупционни практики, като премахва обективни и сега работещи критерии (наличие на вписване и поредност при вписване на договори за наем/аренда). На тяхно място не се предвижда друг механизъм за решаване на конфликт между предявени правни основания;
•    ще създаде допълнителен хаос в поземлените отношения и ще затрудни възможността за комасирано ползване на земеделските земи;
•    ще насърчи злоупотреби спрямо право на собственост и фиктивни облигационни отношения с цел получаване на европейски субсидии.

Собствениците на земеделски земи припомнят, че разпоредбите на чл.36б, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ бяха въведени през 2018 г., за да се противодейства на масовата практика по регистрация на фалшиви договори за ползване на земеделски земи през 2017 г. с цел получаване на субсидии.

Тогава в обхвата на измамната схемата попаднаха основно, но не само, земи със статут по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ. Това са така наречените „бели петна“, за които собствениците им не са подали декларации за начина на трайно ползване и формата на стопанисване в срок до 31 юли и не са сключили договори за отдаването им за ползване.

Сега, с предложената промяна в закона, фактически се обезсилва въведената през 2018 г. система от правни и институционални гаранции, като се отменя контролът, осъществяван от специализираните областни и общински структури към Министерството на земеделието. 

Изменението, заложено в законопроекта, поставя под въпрос необходимостта от съществуването на охранителните производства, като вписването на актове, свързани с упражняването на правото на собственост. За БАСЗЗ претекстът, че това затруднява дейността на администрацията, е неоснователен. 

За финал от Асоциацията за пореден път подчертават необходимостта от цялостно преразглеждане на действащите правила за управление на поземлените отношения, преосмисляне на механизма на споразуменията за ползване на земеделски земи по чл.37в от ЗСПЗЗ и отмяната на режима на т.нар. „бели петна“.