Министерството на финансите публикува нов проект на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Промените касаят т.нар. ведомствените бензиностанции, към които се причисляват и обектите и съдовете за зареждане на горива за селскостопанско производство на земеделските производители.
 
[news]
С проекта на наредба се предвижда всички лица, които извършват зареждане на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника за собствени нужди с течни горива, да подават по електронен път с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код в приложение на интернет страницата на Националната агенция за приходите следните данни: 
 
1. идентификационни данни за задълженото лице (пълно наименование/трите имена, ЕИК от Търговския регистър/ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ); 
2. адрес на управление/постоянен адрес; 
3. код и наименование на икономическата дейност по КИД-2008; 
4. вид на съдовете/съоръженията за зареждане и/или съхранение на горива; 
5. обем/вместимост на съдовете по т. 4; 
6. вид на горивото и мерна единица; 
7. местонахождение на обекта/обектите за зареждане/съхранение на горива; 
8. предназначение на горивото; 
9. вид, брой и средногодишно потребление на количеството гориво на превозните средства, машините, съоръженията и друга техника, които се зареждат от съдовете по т. 4; 
10. регистрационен номер на собствена мобилна цистерна за зареждане. 
 
Предвижда се всяка промяна в данните за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди или коригиране на подадена информация да се извършва с подаване на нови данни в 7-дневен срок от настъпване на промяната. 
 
Това изискване не отменя изискването за монтиране на нивомери и касови апарати на ведомствените бензиностанции, коментираха пред Фермер.БГ от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Оттам настояват за връщане на стария режим за отчитане на горива във ведомствени бензиностанции. 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!