Сметната палата констатира нарушения при извършена проверка на Изпълнителна агенция Борба с градушките за периода от 01 януари до 31 декември 2013г.
 
Открити са следните констатации и изводи:
 
Установени са несъответствия с изискванията на правната рамка в съществени аспекти от дейността. Не са изпълнени изискванията на ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности относно спазване на утвърдената с УП на агенцията обща численост на служителите. За част от назначените служители са въведени длъжностни наименования, каквито не са предвидени в Класификатора на длъжностите в администрацията. Предварителният контрол за законосъобразност на разходите за заплати в агенцията не е осъществяван непрекъснато и последователно през одитирания период.
 
Не е разработено общо допълнително разписание на длъжностите по ПМС № 66 от 1996 г., каквито са изискванията на постановлението, а са изготвени отделни длъжностни разписания за централното управление и за регионалните дирекции, съобщават от Сметната палата.
 
Не са актуализирани вътрешните правила за обществени поръчки и няма въведени контролни механизми, които да гарантират своевременното планиране на обществени поръчки, организиране и провеждане на процедури по ЗОП, както и законосъобразния избор на ред за възлагане на обществени поръчки. Извършвани са разходи за доставка на гориво за автомобилите и за компютърна техника без провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, въпреки наличието на основания за това.
 
В преобладаваща част от договорите не са определени лица, които да контролират изпълнението им, с което са нарушени вътрешните правила за обществените поръчки. В част от договорите не са включени клаузи за отговорност при забава или неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителите, с което не са защитени финансовите интереси на възложителя. Сключвани са договори и са извършвани плащания по тях без предварителен контрол за законосъобразност. При поемане на задълженията не във всички случаи е прилагана системата за двоен подпис.
 
За всички 256 имота, предоставени за управление на агенцията са издадени актове за държавна собственост. Застроените имоти не са застраховани, с което са нарушени изискванията на Закона за държавната собственост.
 
Не са предприети действия и мерки за: подновяване на договор и решение с изтекъл срок за два имота; получаване на документ, с който да се определят границите на два от предоставените имота; изясняване статута на един поземлен имот; установяване на стойността на един поземлен имот и вписването му в баланса на агенцията, както и за вписване на 27 акта в Агенцията по вписванията. Няма вътрешни правила, с които да се регламентират редът, организацията и контролът за управлението на имотите, отговорностите на длъжностните лица, взаимодействието между структурните звена. Това констатираха при извършения одит от Сметната палата.
 
Нарушена е Наредба № 3 от 1989 г. за нормиране разхода на горива и смазочни материали за автомобилите и мотоциклетите за определянето на разходните норми на автомобилите, ползвани от регионалните дирекции. Действията по управление и разпореждане с транспортни средства не са регламентирани с писмени вътрешни правила. Не е определен ред, по който да се извършва отчитането на изразходваното гориво.
 
В резултат на извършения одит са отправени препоръки до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ и до министъра на земеделието и храните за подобряване на управлението на бюджетните средства и имуществото на агенцията.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!