Българската асоциация на собствениците на земеделска земя има ново ръководство. За председател Общото събрание избра Стайко Стайков, изпълнителен директор на „Ставен“ АД, а за зам.-председател Йорданка Гълъбова, която е и зам.-председател на Агро Финанс АДСИЦ, съобщиха от БАСЗЗ.
 
Общото събрание на Асоциацията гласува приемането и на нови членове в организацията. Най-новите асоциирани членове на асоциацията са СИС КООП, ЕС ЛЕНД ЕООД и Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (ФНИБ). 
 
СИС КООП е организация, работеща на кооперативния принцип на взаимоподпомагане на членовете си при осъществяване на дейността им. Кооперацията е специализирана в идентифициране, подпомагане и финансиране на нуждите на своите членове - земеделски производители, животновъди и занаятчии. Към днешна дата има 152 членове, които обработват над 45 000 дка земя. 
 
От началото на 2006 г. ЕС ЛЕНД ООД развива дейността си в областта на инвестициите в недвижими имоти с акцент върху земеделските земи, като започва и изкупуването на земеделски земи, предимно в района на Великотърновска област. Към днешна дата притежава над 2000 дка земеделска земя, придобита чрез успешно финализирани преговори и сключени сделки с физически и юридически лица, собственици на земеделски земи.
 
ФНИБ АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел оперира и работи по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), като осъществява дейността си чрез инвестиране на парични средства в недвижими имоти. Основната инвестиционна политика на Фонда е насочена към придобиване, развитие, управление и отдаване под наем на имоти от високия клас във всички сектори на пазара. Днес ФНИБ е сред най-големите АДСИЦ в България, с реализирани сделки с недвижими имоти за над 125 млн.евро.
 
Според членовете на БАСЗЗ увеличаването на членския състав на асоциацията ще допринесе за успешното развитие на модерно и ефективно земеделие в България. Провеждането на такъв вид единна политика е насочена към подобряване на отношенията между ползвателите на земя и собствениците на такава, в това число и държавата, която е крупен собственик на земя. Приоритет на всяко едно дружество, член на БАСЗЗ, е активната работа за развитието на комасацията, която е важно условие за създаване на ефективни земеделски стопанства. Основната дейност на асоциацията е насочена към уедряване на собствеността и участието в нови европейски проекти. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!