До 3 юли е срокът за кандидатстване по подмярката за напояване, съобщиха от Областния информационен център в Добрич. В този срок проектни предложения могат да подават както юридически лица, регистрирани по закона за Сдруженията за напояване, така и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и по Закона за кооперациите. Бенефициент е и „Напоителни системи” ЕАД. 

Дава се старт на мярката за напояване

Със средствата по подмярка 4.3 от ПРСР могат да се извършат ремонт, реконструкция и рехабилитация на инсталации, напоителна инфраструктура, оборудване за напояване, замервания, мониторинг. Подпомагането е на 100 %. 

Интересът към дългоочакваната процедура, чийто старт беше отлаган няколко пъти от октомври 2019 г. насам, е сериозен. Чрез прилагането на подмярката у нас ще се инвестират близо 100 млн.лв.

Целта е да се постигне по-пълноценно използване на водата, да се въведат енергийно ефективни технологии и намалят загубите при използване на съществуващите съоръжения. Климатичните промени през последните години правят невъзможно правенето на модерно и рентабилно земеделие без системи за напояване, особено в производството на плодове и зеленчуци.

Това, което бенефициентите трябва да съобразят, е че подмярката ще финансира инфраструктура извън териториите на земеделските стопанства. В процедурата за подбор не е предвидена възможност за подпомагане на проектни предложения, отнасящи се за съществуващи инсталации, използвани за напояване на земеделски терени, които се стопанисват от кандидата по съответното проектно предложение.  

Кандидатът за субсидии трябва да има инженерен проект с имотите на напоителното поле, за което е изготвен проектът. Нужен е още и договор за доставка на вода за напояване с водоползвателите. 

Желаещите да кандидатстват по подмярката могат да задават въпросите си и да искат разяснения до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Това може да стане на електронната поща на Министерството на земеделието, като в писмото посочат процедурата и проблема. Кандидатстването става чрез ИСУН.

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Възстановяването на напоителните съоръжения е шанс за земеделците

Най-после: Отварят подмярка 4.3 за напоителна инфраструктура

Министерството: Вижте най-важното за новите приеми по ПРСР