Въвеждането на нов механизъм дава свобода на държавите членки на ЕС индивидуално да управляват, определят  и разпределят помощите както по Първи стълб на Общата селскостопанска политика, така и по Втори стълб, съобщават от farm-europe.eu, коментирайки доклада на ЕК "Бъдещето на селското стопанство и прехраната".
 
 
С предложената промяна сто процента от бюджета на ОСП ще се управлява на национално равнище, вместо в рамките на обща европейска рамка. Ролята на Европейската комисия (ЕК) ще бъде ограничена до надзор на националните стратегии, както и там, където е приложимо, налагане на санкции в случаите, когато дадена държавата членка не успее да постигне основните си цели, както е посочено в националните показатели за изпълнение. 
 
Настоящата ситуация
Днес седемдесет процента от бюджета на ОСП по Първи стълб е предназначен за мерки на Общността, като критериите за допустимост се прилагат за всички европейски земеделски производители. Тази подкрепа функционира като едно цяло, както икономически, така и чрез подпомагане на доходите на земеделските производители, както и чрез опазване на околната среда. 
В момента Европа представлява едно ядро, което спазва еднакви стандарти. Възможностите за промяна от страна на държавите членки се ограничени.
 
По Втори стълб тридесет процента от бюджета на ОСП се администрира от страни-членки, като се използва гъвкав програмен подход, базиран на проекти. Целта е да се вземат предвид местните характеристики, индивидуални за всеки район на различните страни.
 
Последиците
Предложението звучи резонно, но според експертите ще доведе до икономически последици. На практика разпределението на субсидиите между различните подсектори и земеделски производители и по-специално директните плащания, няма да се управлява на общностно равнище, а на национално ниво. Това би довело до редица изкривявания. Истинският риск тук е подвеждането на пазара и концертирането на средства между няколко подсектори с приоритет. По този начин би се подкопало създаването на добавено стойност, категорични са експерти.