Проверките за наличие на ГМО у нас се правят само от един инспектор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Това става ясно от одит на Сметната палата за ефективност и ефикасност на контролната дейност по безопасност на храните за периода от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2014 г. , показва репортерска проверка на Фермер.БГ.
 
Данните за осъществения официален контрол върху ГМО показват увеличаване на извършените проверки и изпълнение на одобрените календарни графици за пробонабиране за анализ на ГМО. Контролът при извършването на тематични проверки в производствените обекти е предимно документален, въз основа на търговските документи и декларациите за отсъствие на ГМО в партидите, които се влагат от съответния производител. 
 
През одитирания период е извършен мониторинг за вземане на проби за съдържание на ГМО в пратки, съдържащи храни от неживотински произход от трети страни. В един от проверените гранични инспекционни пунктове, освобождаването на пратките е извършено преди излизане на резултатите от лабораторния анализ. Освобождаването на пратки преди излизане на резултатите от лабораторния анализ на практика ограничава ефекта от извършения мониторинг за съдържание на ГМО от трети страни и поражда рискове на територията на страната да бъдат допуснати опасни храни.
 
През одитирания период липсата на нормативно изискване към доставчиците на суровини да предоставят декларация относно влагането/невлагането на ГМО поставя производителите на храни в условията на деклариране на неизвестни обстоятелства към момента на тяхната регистрация, посоват от Сметната палата.