Да бъдат увеличени с 12 млн. лв. средствата за персонал в бюджета на министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), което да даде възможност за увеличение на работните заплати с 15% на работещите във второстепенните разпоредители.
 
 
Това е записано в становище на Федерацията на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ) относно бюджетна процедура 2018 г. Според синдикатите е крайно необходимо при предвидена и осъществена законова реформа в Селскостопанската академия (ССА) да бъде осигурен финансов трансфер от 25 млн. лв., което ще осигури и увеличение на работните заплати с 20%.
 
Средствата са необходими да гарантират отдавна чаканата автономност, финансова самостоятелност и стабилност на Селскостопанска академията, което ще позволи осъществяването на научно-приложната дейност, отговаряща на същността и потребностите на Селскостопанска академия.
 
За осъществяване на предвидените инвестиции за разширяване дейността на противоградовата защита от държавния бюджет да бъдат осигурени – 4  млн. лв. за Изпълнителната агенция „Борба с градушките“, пише още в становището. 
 
За извършване на услугата за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи” ЕАД да бъдат отпуснати 19 млн. лв., а за инвестиционни разходи – 9 млн. лв. 
 
 
При положение, че в бюджета на МЗХГ за 2018 г. се запази  сумата от 113 533,800 лева за разходи за персонал, няма да бъде възможно увеличение на трудовите възнаграждения и няма да се гарантира регулярното изплащане на работните заплати за цялата година, посочват синдикатите. 
 
„Ако се запази сумата, социалният мир в системата ще е поставен на сериозно изпитание, а работниците, експерти, специалисти, научна общност, всички те, обслужващи земеделските производители, ще бъдат  в невъзможност ефективно да изпълняват държавните политики“, се казва в становището на синдикатите и затова те предлагат не  прехвърляне на средства от разходния таван в разходи за персонал, а увеличение.
 
„Добре е да се прецизира изпълнението на приходите, които се залагат в бюджета, от които немалка част идва от второстепенните разпоредители с бюджет“,добавят от ФНСЗ.