По информация на Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) няма ръст в броя и вида на нарушенията, които стопаните правят при изпълняване на агроекологичните изисквания, описани в Наредба 4. 

Мярка 11: Ще има ли промяна в ангажиментите заради извънредното положение?

Ето защо утвърдената методика за извършване на плащанията не се изменя и ще се прилага и за Кампания 2019 г. Това става видно от заповед за изменение на заповед, публикувана на страницата на агроминистерството

В своя доклад земеделският зам.-министър Лозана Василева припомня, че земеделските стопани се подпомагат по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР само за извършването на дейности съгласно установените изисквания за управление с Наредба 4, които надхвърлят съответните базови изисквания по съответното направление.

МЗХГ: „За Кампания 2019 ще се прилага досегашната методика за намаляване или отказ на агроекологично плащане.“

В Наредба 4 е ясно посочено, че когато при проверка на място или административни проверки на ДФЗ се установи неспазване на базовите изисквания, минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита, изискванията по управление по ангажименти за площи и животни, годишните агроекологични плащания се отказват или намаляват съгласно определена методика.

Всяка година тази методика се утвърждава от министъра на земеделието. От министерството посочват, че в рамките на законоустановения срок не са постъпили предложения и бележки към проекта за изменение на заповедта. Ето защо в нея накрая се добавя „както и през кампания 2019 година.“