Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира всички кандидати с одобрени заявления за подпомагане със заявени разходи за закупуване на пчелни майки и отводки, че е осигурен бюджет за всички проекти. Това е възможно след преразпределение на бюджета по интервенциите в сектора на пчеларството, съгласно заповед на министъра на земеделието и храните Георги Тахов.

Общият бюджет по интервенция IE7 "Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели" за дейността "Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства" вече е в размер на 1 799 090.97 лв..

Той е разпределен, като следва 1 131 834.85 лв.  за закупуване на пчелни майки и 667 256.12 лв. за закупуване на отводки. Така ще могат да бъдат финансирани всички 542 одобрени заявления за пчелни майки и 188 за отводки от второ класиране. 

ДФЗ уведомява и всички кандидати, класирани с отговор „Не“ във второто класиране по интервенциите - IE3 "Подновяване на пчелните кошери“, IE4 "Рационализиране на подвижното пчеларство" за закупуване на нов инвентар за подвижно пчеларство и IE5 "Инвестиции в материални и нематериални активи" за осигуряване на техническо оборудване, машини и съоръжения за добив и първична обработка на пчелни продукти, както и за дейности, свързани с отглеждането и здравето на пчелните семейства, че могат да подпишат договори под условие. Със заповед на министъра е определен бюджет за сключване на договори над бюджета по тези интервенции.

Съгласно, чл. 48, ал. 6 от Наредба №8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от СП в сектора на пчеларството, изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" може да сключва договори по заявления за подпомагане, които са класирани по реда на ал. 3 и за които е установен недостиг на средства до размера на преразпределения по ал. 5 бюджет. Сключването на договорите се извършва в низходящ ред на базата на класирането по ал. 3.“.