Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници ще се прилага от тази година като част от схемите за директни плащания. Това става ясно от проект на Наредбата за прилагане на схемите за директни плащания от 2015 година на Министерстото на земеделието и храните (МЗХ).  
 
Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници имат земеделски стопани, стопанисващи животновъден обект на територията на цялата страна, в който се отглеждат 5 (включително) и повече месодайни крави с предназначение за производство на месо и/или юници.

[news]
 
Заявените животни трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) с еднакъв идентификационен номер;
2. да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;
3. да имат ветеринарномедицински паспорт;
4. да са вписани в регистъра на стопанството.
 
Допустими за подпомагане по схемата са месодайни крави, които в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните са вписани с предназначение за производство на месо.
 
В проекта на Наредбата е посочено, че земеделският стопанин трябва да продължи да отглежда заявените месодайни крави и/или юници най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 
Помощта по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници се определя въз основа на броя на заявените за подпомагане месодайни крави и/или юници, които реално се отглеждат в животновъдния обект.
 
Животновъдите, които кандидатстват по схемата, могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема към момента на замяната, при условие че: извършат замяната на кравите в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило; заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" извършената замяна на крави или юници
 
Подпомагане по схемата се изплаща и когато кандидатите са преместили част или всички от заявените за подпомагане животни или животните, с които са ги заменили в животновъден обект - пасище, и това е регистрирано в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.
 
Министърът на земеделието и храните определя със заповед размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно. 
 

Земеделските стопани могат да получават подпомагане за животно само по една от трите схеми: Схема за обвързано подпомагане за млечни крави; Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници или Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол, се посочва в проекто наредбата. 


 

 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!