Само млади фермери, които имат специализирано образоваие или професионална квалификация в областта на селското стопанство ще имат възможност да участват по схемата за млади земеделски стопани. Това става ясно от публикувания от МЗХ за обсъждане проект на Наредба за прилагане на схемите за директни плащания.

Според Наредбата кандидатите по схемата за млади земеделски стопани към момента на подаване на заявлението за кандидатстване трябва да са завършили средно или висше икономическо образование с аграрен профил или да са получили квалификация от изкаран курс.

При подаване на документи за кандидатстване за субсидии ( от 1 март до 15 май 2015 г.) фермерите трябва да прилагат документи за завършено образование: средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина; или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, завършено висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. 

 

Право на помощта имат физически лица млади земеделски стопани, които са на не повече от 40 години в годината на подаване на заявлението, за пръв път създават земеделско стопанство като ръководители на стопанството или които вече са създали такова стопанство в рамките на пет години преди подаването за пръв път на заявление по схемата за единно плащане на площ.

 

Младите фермери могат да са управител или председател и/или са повече от половината от членовете на управителния орган на дружеството или кооперацията; притежават повече от половината от гласовете в общото събрание на дружеството или кооперацията; или са повече от половината от неограничено отговорните съдружници, които управляват дружеството; или да са еднолични търговци.

 

Юридическото лице получава плащане за млади земеделски производители, ако поне едно от физическите лица, упражняващи ефективен и дългосрочен контрол върху неговите решения, отговаря на изискванията.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!