СЕПП е основната схема за подпомагане с директни плащания. Подпомагането се базира на хектар допустима земеделска площ, върху която земеделският стопанин извършва земеделска дейност и която ползва на правно основание. 
 
Допустими за подпомагане са обработваеми земи, постоянно затревени площи и трайни насаждения. 
 
На заявените за подпомагане площи трябва да се произвежда земеделска продукция, извършва паша или да се поддържат в състояние, което ги прави подходящи за обработване или паша. 
Земите под угар са допустими за подпомагане, когато върху тях е извършена най-малко една почвена обработка (изораване или дисковане) до 31 май на годината на кандидатстване и максималната височина на тревостоя не надхвърля 0.5 м. 
 
Постоянно затревените площи са допустими за подпомагане, когато: 
 на тях има не повече от 100 броя дървета и/или храсти на хектар с височина над 0.5 м. (за клек и хвойна – независимо от височината), които са с мозаечно разположение; 
 на тях има мозаечно разположени сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени, които заемат не повече от 10 % от общата площ на пасището, след изключване на неподходящите за подпомагане площи; 
 постоянните или временни пасища се използват за паша на пасищни животни; 
 ливадите за косене се поддържат с максимален тревостой от 0.7 м. във всеки момент от годината; 
 на постоянно затревените площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене, е извършена най-малко една от следните дейности: подрязване на тревата и/или премахване на плевели и храсти и/или почистване и обработка с хербициди и в същото време максималният тревостой във всеки момент от годината не трябва да надхвърля 0.35 м. 
 
Трайните насаждения са допустими за подпомагане, когато: най-малко 70 % от растенията, включени в референтния парцел, са живи (неизсъхнали); почвената повърхност се поддържа с подходящи обработки или косене според прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна, мулчирна или ливадно зачимяване). 
 
Плащанията по СЕПП се намаляват с 5 % за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 евро, и със 100 % за сумите, които надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за съответната година, като преди това се приспадат свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално са изплатени от земеделските стопани през предходната година, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост. 
 
Кандидатите, чиито прогнозен размер на подпомагането надхвърля левовата равностойност на 150 000 евро, ще имат възможност да отбележат размера на изплатените от тях разходи за заплати в заявлението си за подпомагане. 
 
Държавен фонд „Земеделие“-РА осъществява контрол дали след 18 октомври 2011 г. земеделските стопани са разделили стопанството си единствено с цел да избегнат намалението на плащанията. Проверките включват административен контрол на лични и географски данни за кандидатите в ИСАК. 
 
Изискване е допустимата площ в стопанството да е минимум 0.5 ха и с минимален размер на парцела от 0.1 ха.
 
 
Ръководството по схемите за Директни плащания и преходна национална помощ може да изтеглите от тук:
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!