През кампания 2017 по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) ще се приемат нови заявления единствено по дейностите Пасторализъм и Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство. Това стана ясно от заповед на министъра на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков.
 
 
През настоящата кампания ще се поемат и ангажименти по направление „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с ВПС – за дейността за поддържане на затревени площи с ВПС чрез паша“ от мярка 10 до размера на декларираните за кампания 2016 по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ от мярка 214 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2007-2013 изпълнявани и приключени през 2016 г. от същите кандидати.
 
Остава ограничението за разширяване на вече поетите ангажименти. През настоящата кампания няма да се приемат заявления за подпомагане/плащане по мярка 10 и 11, за разширяване на поетите вече такива.