Две процедури по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ са отворени за прием на проекти до 28 февруари.

Проект на таблицата за новото СПО в детайли

Подпомагането по първата процедура е за подготовка и разработване на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество. Проектът трябва да е фокусиран върху развитието на територията, на която се изпълнява стратегията за ВОМР, и да съответства на целите и приоритетите на стратегията на съответната местна инициативна група (МИГ).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 933700,00 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за подготвителни дейности е:

 - 10 000 евро за проект за вътрешнотериториално сътрудничество;
 - 25 000 евро за проект за транснационално сътрудничество.

Подпомагането е до 100 % от допустимите разходи.

Допустими дейности са: провеждане на срещи с потенциални партньори; провеждане на заседания и мероприятия за планиране на дейностите по проекта; подготовка и разработване на проект за вътрешнотериториално или транснационално сътрудничество; дейности по публичност и информираност; координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Втората процедура е за осъществяване на съвместни дейности, допринасящи за устойчивото развитие на местните общности и подпомагащи постигането на целите на стратегиите за ВОМР и на ПРСР 2014 – 2020 г. като обучения, изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау и стимулиране въвеждането на иновативни дейности на местно ниво; създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност; подкрепа за промотиране на характерни за местните територии и общности продукти, марки, дейности, забележителности и др. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 7 823 200,00 лева.

Максималното финансиране по проектите за сътрудничество за кандидата и за всеки един от партньорите е:

- 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество;
- 100 000 евро за транснационално сътрудничество.

До 100 % от допустимите разходи по проект е финансовата помощ по реда на тази процедура.

Допустимите дейности са: разработване на съвместен продукт/услуга; извършване на строително-монтажни или строително-ремонтни работи на територията на партньорите от България за целите на проекта; придобиване на други материални и нематериални активи за целите на проекта; изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместния продукт/услуга; реализиране на промоционални или маркетингови кампании; провеждане на обучения, семинари, съвместни събития, срещи и др.; дейности по публичност и информираност; координация на изпълнението на дейностите по проекта.

Допустими кандидати и по двете процедури са местни инициативни групи, сключили споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР