Проектът на регламенти за бъдещата Обща селскостопаска политика (ОСП) продължава да се обсъжда в Брюксел. Той беше тема на разговор и на последното заседание на Работна група „Хоризонтални селскостопански въпроси“ към Съвета на ЕС.

Субсидии за фермерите: 55,2 млрд. евро е бюджетът за догодина

Хърватското председателството изложи последните предложения за промени, както и коментарите и въпросите, представени от държавите членки по време на писмените консултации през месеците април и май. 

Основните моменти са свързани с индикаторите, като съществена част от предложения от ЕК нов модел за прилагане, начин на определяне и отчитане на единичната стойност за интервенции, които не са базирани на ИСАК.

Засегнати бяха също възможността и условията за прилагане на опростена схема за контрол на условността по отношение на малките земеделски стопани. Голяма част от държавите членки подкрепиха предложенията като цяло, се казва в последния бюлетин за ОСП на Министерството на земеделието. 

България отново настоя да се отчете уязвимостта на дребните земеделски стопани при прилагане на условността. 

Какво всъщност представлява условността? След 2020 г. вече няма да се прилага системата за кръстосаното съответствие, а системата на новите предварителни условия, вече наречена условност. За да получат пълното си подпомагане по ОСП, бенефициентите следва да спазват основни изисквания относно: околна среда, изменение на климата, обществено здраве, здраве на животните и на растенията, хуманно отношение към животните.

По време на заседания в Брюксел министър Танева не веднъж е казвала, че е необходимо да се продължи с обсъждането на условията за малките стопани, отчитайки уязвимостта им. За политиката на България е важно да се запази съществуващият подход малките ферми да бъдат изключени от контрола по условността. 

Дискусиите по проекта на регламенти за бъдещата ОСП ще продължат под предстоящото Германско председателство.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.