Предприетата мащабна ваксинация на говедата срещу Заразен нодуларен дерматит (Lumpy skin disease, LSD) в България позволи да се прекъсне епизоотичния процес. Последното огнище на ЗНД у нас бе установено на 01.08.2016 г. Търсеният противоепизоотичен ефект от приложението на ваксини срещу заболяването ЗНД в България е постигнат. Това гласят изводите от становище на Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) във връзка с прпоръката на групата експерти по заболяването за Югоизточна Европа от Глобалната мрежа за прогресивен контрол на трансграничните болести по животните (GF-TADs).

"Да спрем АЧС": Вижте изискванията към фермери и ловци

Те призоваха страните в региона да си сътрудничат за изготвяне на регионална пътна карта за изходна стратегия (“exit strategy”) и спиране на поголовните ваксинации срещу LSD след 2018 г. въз основа напредъка в борбата и подобряване на епизоотичната обстановка, на опита, натрупан в региона през предходните години, и на основата на най-новата налична научна информация и дадените от Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) препоръки. 

Ваксинацията срещу LSD в у нас започна на 28 април 2016 г. и вече на 5 години се извършва поголовна такава на едри преживни животни (ЕПЖ) с жива атенюирана хомоложна ваксина на основата на щам Neetling. Отпадането на ваксината може да доведе до облекчения и търговски ползи за стопаните.

От друга страна, „опитът от последните години показа, че ваксинирането на говедата с живи, атенуирани ваксини е най-ефективният начин да се предотврати разпространението и перзистирането на вируса и трябва да се комбинира с контрол върху движението на възприемчивите животни”, пише още в становището на ЦОРХВ. 

От там съобщават, че използвайки оценките на риска и препоръките на Европейския орган за безопасност на харните (ЕОБХ) и GF-TADs, на ФАО и OIE по въпросите за изготвяне на регионална пътна карта за изходна стратегия (“exit strategy”) и спиране на поголовните ваксинации срещу LSD, Центърът си поставя за цел да:

  • оцени най-подходящата продължителност на кампанията за ваксиниране в България срещу LSD при използване на живи хомоложни атенюирани ваксини на основата на щама Neetling, за постигане на траен противоепизоотичен ефект за липса на циркулация на вируса на LSD за покриване критериите и възстановяване на статуса на страна „свободна“ от заболяването по критериите на OIE;
  • оцени вероятността от повторение на LSD в засегнатите от LSD райони, след прекратяване на ваксинацията срещу LSD, като се има предвид възможната устойчивост на вируса на LSD (LSDV) в тези области и възможната заплаха, породена от огнища, възникващи в съседни държави или близки или по-далечни региони;
  • оцени ефективността на различните системи за надзор (активен или пасивен) и всички компоненти на надзора, като вид проби, които трябва да бъдат събирани, честота на вземане на проби, използвани диагностични методи и т.н., които сигурно и трайно да заменят поголовната ваксинация на ЕПЖ в страната като резултатите от него подкрепят устойчиво и трайно статута на страната като „свободна“ от заболяването по критериите на OIE.

Целият текст на становището можете да видите тук