Развитието на информационно-комуникационните и сензорно-базираните технологии, процедури и софтуер неимоверно увеличават размера на събраните данни, които са на разположение на земеделския сектор по време на цялата хранителна верига „от полето до вилицата“. Появата и въвеждането в практиката на биосензори, нанотехнологии, електроника с нисък разход на поддръжка, устройства с дистанционно управление и други, ще дадат допълнителен тласък в областта на съхранението на данните. Това е сценарий, който крие значителен потенциал за нови бизнес модели, основани на генерираните данни.

 

Европейската комисия, съвместно с Института за агростратегии и иновации, обръща специално внимание на тази сложна, но изключително актуална материя, организирайки двудневен международен семинар на тема „Революция на данните: новите бизнес модели в агро-хранителния сектор”. Той ще се проведе на 22 и 23 юни в София и това е сигнал за потенциала, който крие страната ни, предвид фактът, че земеделието и IT секторът са може би най-бързо развиващите се у нас. В откриващата част на семинара ще участват заместник-министърът на земеделието и храните, Васил Грудев и Иман Буут от отдел „Научни изследвания и иновации“ в Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“ на Европейската комисия.

 

Събитието цели и да предостави на 130-те участници от 28-те страни-членки възможност за обсъждане, тестване и обогатяване на идеите в работна среда. Конкретните цели на семинара са: идентифициране и обсъждане на съществуващите и потенциалните бизнес модели, основани на управлението на данните в селскостопанския сектор по цялата агро-хранителна верига; определяне на благоприятните условия за тези бизнес модели и стратегиите за подпомагане на развитието им; сближаване на участниците за по-нататъшно разработване на такъв тип бизнес модели.

 

Семинарът ще обърне също така внимание и на начина, по който селскостопанската политика за развитие на селските райони може да подкрепи „революцията на данните” за повишаване на производителността и устойчивостта на цялата агро-хранителна верига, която обхваща различни сектори, видове стопанства и системи на производство.