Създадена е постоянна Комисия за проверка изпълнението на критериите за признаване на организации на производители и техните асоциации в сектора на млякото и млечните продукти. Това става ясно от заповед на министъра на земеделието, храните и горите, на основание чл. 17, ал.1 и чл. 25 на Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти, съобщиха от Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил.
 
 
Със заповедта е определен състава на постоянна комисия. Тя ще извършва проверки за изпълнение на критериите за признаване, включително чрез проверка на място и ще дава становище по признаването на организации на производители на мляко и млечни продукти и на техни асоциации. Въз основа на становището на постоянната комисия, ресорният министър, със заповед, ще признава или ще прави мотивиран отказ за признаване на организации на производители на мляко и млечни продукти и на техни асоциации. 
 
Постоянната комисия ще извършва проверки и за изпълнение на критериите за признаване от признати организации на производители и техни асоциации, включително чрез проверки на място, а в случаи на констатирани несъответствия ще издава предписания за предприемане на коригиращи действия. Дейността на постоянната комисия се урежда с правила, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите.