За неизпълнение на условия в издаденото комплексно разрешително от РИОСВ – Пазарджик са съставили акт на „Свиком”АД – инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване в село Априлци. Установените при проверката административни нарушения са: неопределени от оператора брой и местоположение на пунктовете за собствен мониторинг на подземни води.

 

Същите не са съгласувани с Басейнова дирекция – Пловдив и РИОСВ-Пазарджик, не са означени на схема, с определени географски координати. Операторът не експлоатира и не поддържа всички пречиствателни съоръжения на пречиствателната станция за отпадъчни води. Не използва останалите съоръжения по предназначение, а като резервоари за отпадъчни води. Мониторинг се извършва само на механичното стъпало.

 

Записите от него се водят ежемесечно, а не ежедневно, каквото е изискването. Не е извършван собствен мониторинг на подземни води и оценка на съответствието. Имуществената санкция, предвидена в Закона за опазване на околната среда за тези нарушения, е от 10 000 до 100 000 лева.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!