"За да се кандидатства по подмярка 6.1., е достатъчно само входящ номер от РИОСВ.След подаване на проекта може да се представи становището от РИОСВ! Те са компетентният орган който казва дали земята на младия фермер попада в защитените зони или не. Ако не попадат почти веднага се дава становище и не се плаща такса. Чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие налага този документ.", Това се казва в един от коментарите по повод информацията от Национално Обединение на Младите Фермери в България (НОМФБ), че областните дирекции на ДФЗ не приемат проектите на млади фермери по мярка 6.1. заради липсата документ от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), удостоверяващ съответствие с режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, и/или режимите на защитените територии, въведени със Закона за биологичното разнообразие, за площите от стопанството на кандидата, които попадат в тях.

 

Според други запознати: "при подготовка на проектите на младите фермери, предварително трябва да провери в сайта на Натура 2000, дали землището, където се намират площите или пчелина (важно за кандидатстващите с пчелни семейства) попада в някоя защитена зона. Ако попада, младия фермер отива до РИОСВ, подава искане за становище, взема входящия номер и с него може да входира проекта (представил е вх.номер за документ, издаващ се от държавна институция). Проекта се входира с декларация за нередовност (чл.24,ал.4 от наредбата), което въобще не е страшно,тъй като кандидатстващият декларира,че ще предостави документа в срока по чл.25,ал.2 (което е достатъчно време, ако се реагира навреме) за издаването му от РИОСВ (обикновено 10 дни)."

 


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!