От кампания 2015 всички кандидат-бенефициенти на директни плащания трябва да отговарят на изискването за активен фермер. 
 
В регламента за директните плащания е определен негативен списък от лица, които не са активни земеделски стопани. Това са физическите и юридически лица, които експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих. Към тях, с национално решение на България са прибавени държавните и общински администрации или техни поделения. 
 
Лицата от негативния списък ще бъдат признати за активни земеделски стопани, когато докажат едно от следните изисквания: 
 
1. годишният размер на директните плащания е най-малко 5 на сто от общия размер на приходите на лицето; 
2. общият размер на приходите, получени от селскостопанска дейност през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства, представлява най-малко една трета от общия размер на приходите на лицето; 
3. основната дейност на юридическите лица, които са търговци и едноличните търговци съгласно Кода на икономическата им дейност, определен в търговския регистър, удостоверен от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност; 
4. предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическите лица, които не са търговци и физическите лица съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверени от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност. 
 
Изискванията за активен фермер не се прилагат по отношение на земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания под левовата равностойност на 3000 евро. 


Изтеглете от ТУК:


Ръководство за фермерите по схемите за директни плащания и преходна национална помощ

 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!