Ясен е размерът на на допълнителното плащане със средства от националния бюджет и неизразходваните средства от бюджета на ЕС по схемите за извънредно подпомагане на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце-майки и кози-майки. Това стана ясно от заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
 
 
На 22 юли седем организации изпратиха протестна декларация до министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, до зам.-министъра на земеделието, храните и горите Цветан Димитров и до председателя на Комисията по земеделие, храни и гори Десислава Танева, недоволни от определените нови ставки за извънредна помощ. 
 
На 25 юли се проведе Консултативен съвет по животновъдство, на който стана ясно, че за момента, въпреки недоволството на бранша, ставките няма да се променят.
 
Преди дни, на 3 август, в рамките на второ заседание на Консултативния съвет по животновъдство, бе постигнат консенсус за промяна на ставките по извънредната помощ. Представители на браншовите организации обсъдиха вариантите и изразиха мнение, като се обединиха съотношението едър–дребен добитък да бъде 1:7.
 
Новите ставки:
 
По схема за подпомагане на дребномащабни стопанства:
• за крави и биволици – 23,17 лв./животно.
за овце-майки и кози-майки – 3,27 лв./животно.
 
 
По схема за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство:
- за крави и биволици:
в стопанства до 200 животни – 23,17 лв./животно.
в стопанства от 201 до 400 животни – 46,34 лв./животно за първите 200 животни.
в стопанства от 401 до 700 животни – 69,51 лв./животно за първите 200 животни.
в стопанства от 701 до 1000 животни – 92,68 лв./животно за първите 200 животни.
в стопанства от 1001 и повече животни – 115,85 лв./животно за първите 200 животни.
 
- за овце-майки и кози-майки:
в стопанства до 500 животни – 3,27 лв./животно.
в стопанства от 501 до 1000 животни – 6,45 лв./животно за първите 500 животни.
в стопанства от 1001 до 1500 животни – 9,81 лв./животно за първите 500 животни.
в стопанства от 1501 до 2000 животни – 13,08 лв./животно за първите 500 животни.
в стопанства от 2001 и повече животни – 16,35 лв./животно за първите 500 животни.
 
По схема за прилагане на екстензивни методи за производство:
- за крави и биволици:
в стопанства до 200 животни – 23,17 лв./животно.
в стопанства от 201 до 400 животни – 46,34 лв./животно за първите 200 животни.
• стопанства от 401 до 700 животни – 69,51 лв./животно за първите 200 животни. 
 
- за овце-майки и кози-майки:
в стопанства до 500 животни – 3,27 лв./животно.
в стопанства от 501 до 1000 животни – 6,45 лв./животно за първите 500 животни.
в стопанства от 1001 до 1500 животни – 9,81 лв./животно за първите 500 животни.
в стопанства от 1501 до 2000 животни – 13,08 лв./животно за първите 500 животни.
 
Общият размер на плащанията по т. II за стопанство не могат да надвишават сумата, която се получава след умножаване на всички крави и биволици в това стопанство по 23,17 лв. и всички овце и кози в него по 3,27 лв.
 
В заповедта се казва още, че помощта ще бъде изплатена от Държавен фонд „Земеделие“ на земеделските стопани, получили плащане на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията, въз основа на броя животни одобрени за подпомагане по съответната схема, съгласно указанията за предоставяне на помощ, утвърдени със Заповед № РД 09-754/03.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните – Приложения № 1, 2 и 3, без да се провежда нов прием на заявления.
 
Броят на животните в стопанствата по т. II и III се определя въз основа на заявените за подпомагане през 2016 г. животни по схемите за обвързани с производството директни плащания за животни и/или по преходната национална помощ за овце-майки и/или кози майки.
 
Важно уточнение е, че неизразходваните средства от бюджета на ЕС да бъдат използвани за плащанията по т. 1. А определеният за краен срок за изплащане на помощта от ДФ „Земеделие“ е 1 септември 2017 г.