Две национални научни програми в сферата на селското стопанство – „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“, получиха одобрение от Министерския съвет. Дейностите по тях ще се извършват от 2021 г. до 2024 г., а финансирането ще бъде за срок от три години с бюджет за всяка от 4 500 000 лв.

Учени: Нужна е държавна стратегия за българската пшеница

Програмата „Интелигентно животновъдство“ предвижда да се създадат иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно развитие на животновъдството. Целта е да се намалят човешките ресурси и въздействието върху околната среда. 

Изследователите и животновъдите ще имат онлайн достъп до средства, ресурси и инструменти, до информационни и комуникационни технологии за изчисления. Ще имат възможности за свързване, съхранение на данни, достъп до виртуални научноизследователски екосистеми и мрежи.

Програмата „Интелигентно растениевъдство“ ще заложи на научни и приложни изследвания, свързани с приложението на изкуствения интелект в земеделието. Целта е да се намалят разходите за земеделските стопани, както и да се подобри управлението на почвите и качеството на водите. 

Търсеният резултат е да се ограничи използването на торове и пестициди, да се намалят емисиите на парникови газове, да се подобри биологичното разнообразие и да се създаде по-здравословна околна среда за стопани и гражданите.