Още 158 малки стопанства получават подкрепа по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020. Проектите са подадени по време на първия прием през 2019 г., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

ДФЗ възстанови на земеделските стопани над 19,2 млн. лева за Кампания 2020

На одобрените нови бенефициери са изпратени уведомителни писма през системата „ИСУН 2020“ за представяне на необходимите документи за сключване на административните договори.

ДФЗ: Кандидатите трябва да представят изискуемите документи в 30-дневен срок от получаването на уведомителните писма.

Статистиката до момента сочи, че по подмярка 6.3 са сключени 1 432 административни договора. По тях е ангажирана безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 42 010 584 лв. Подписаните договори са получили оценка не по-малка от 27,47 точки по критериите за допустимост.

От ДФЗ припомнят, че в резерва на одобрените проекти останаха 174 инвестиционни предложения, за които не достигаше финансиране. Те са класирани с до 26,82 точки по критериите за оценка. От тях към момента на етап договаряне са 158 проекта, получили оценка до 26,83 точки съгласно изискванията. 

Останалите одобрени 16 проекта, подадени от малките стопани, ще бъдат финансирани с остатъчния бюджет по подмярка 6.3, уверяват от Фонда.