Да се поддържа електронен регистър на всички търговци на едро, предвижда Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за Централния регистър за проследимост на храните. Документът е публикуван за обществено обсъждане до 24 април 2023 г.

Гласувайте: Виждате ли смисъл във фермерските протести в момента?

До 6 месеца от влизането в сила на наредбата БАБХ трябва да създаде и въведе в действие въпросната система на проследяване. Тя ще гарантира, че бизнес операторите произвеждат, обработват и дистрибутират храни, включително плодове и зеленчуци, вино, спиртни напитки, останалите продукти по чл. 1 от Закона за виното и спиртните напитки, както и зърно по безопасен и прозрачен начин.

Целта е да се проследяват храните в регистрираните или одобрени по реда на Закона за храните и Закона за виното и спиртните напитки обекти за производство, преработка и търговия на едро с храни, както и обекти за съхранение на зърно, регистрирани съгласно Наредба № 23 от 2015 г. за мониторинга на пазара на зърно.

Бизнес операторите ще бъдат задължени да предоставят следната информация в електронен формат:

1. Произведени, преработени или получени от страни членки на Европейския съюз или от внос храни, при тяхното първо пускане в стокооборот – вид, наименование на храната, търговска марка, физично състояние (прясно/ охладено/ замразено), страна/ място на произход, партиден №, срок на годност/ срок на минимална трайност, количество, дата на първо пускане в стокооборот на храната, търговец на едро/ производител/ износител, получател на храната, вид и адрес по местонахождение на обекта, доставено количество, документи, придружаващи храната, номер на документа/ дата на издаване;

2. Последваща дистрибуция на храната – дата на получаване в обекта за търговия на едро, търговец на едро получател на храната, вид и адрес по местонахождение на обекта, получено количество, търговец на едро/ производител/ износител, получател на храната, вид и адрес по местонахождение на обекта, доставено количество, документи, придружаващи храната, номер на документа/ дата на издаване;

3. Друго – количество бракувани храни, технологични фири и загуби от друг характер.

Бизнес операторите са длъжни да подават към Централния регистър данни за всяко първо пускане в стокооборот на пазара в страната на храни и всяка последваща дистрибуция на етап търговия на едро. Чрез проследяване на движението и на количествата хранителни продукти през веригата за доставки ще може да се провери автентичността на данните, за да се предотвратят измами и некоректни търговски практики.

Един от основните проблеми, свързан с липсата на проследимост, е, че трудно могат да се проследят произходът и качеството на продуктите. Освен това, когато внесените количества не се проследяват правилно, не може точно да се определи колко от конкретен продукт е наличен на пазара. Това води до ценови колебания и допринася за пикове на цените след свръхпроизводство.

В последните години делът на внесените в страната хранителни стоки, плодове и зеленчуци и зърно се увеличи на годишна база. Това оказа своето въздействие върху хранителната верига. Местните производители не могат да се конкурират с по-ниските цени на вносните стоки. Това води до намаляване на производството на местно отгледаните храни.

Целта на системата за проследяване е да гарантира безопасността и качеството на вносните продукти и да защитава местните фермери и стабилността на местните хранителни пазари.

Осигуряването на прозрачност в сектора ще допринесе за ликвидиране на нерегламентираните продажби и ще улесни обмена на данни между отделните институции – министерствата на земеделието, на икономиката и на здравеопазването, Агенцията по храните, Национална агенция за приходите, Държавна комисия за стоковите борси и тържищата, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Агенция Митници и Изпълнителна агенция по лозата и виното.