Разясняват условията за кандидатстване по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ по Програма за развитие на селските райони. Събитието ще се проведе на 20 юли в Добрич от 15:30 ч. в зала „Европа“ в Областна администрация Добрич.
 
 
Форумът е отворен за всички заинтересовани, като темата на информационната среща е: „Европейски средства за бизнеса в градовете и селските райони“.
 
По време на събитието ще бъдат представени отворената процедура за подмярка 6.4.1. Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти в областта. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. 
 
Освен екипа на ОИЦ – Добрич, в събитието ще участват г-н Владимир Бобев, началник на Регионален сектор “Варна“ към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност и г-жа Татяна Гичева – Ръководител на Enterprise Europe Network – Добрич.  
 
Както всички останали събития на центъра и това е със свободен достъп. Поканени са да участват представители на бизнеса, земеделски стопани, работодатели, собственици на нови и съществуващи предприятия, граждани и медии и всички заинтересовани.