Взаимоотношенията между проекта на Регламент за стратегическите планове на Общата селскостопанска политика и проекта на хоризонтален регламент, както и санкциите във връзка с предварителните условия бяха обсъдени на заседание на работна група „Хоризонтални селскостопански въпроси – Реформа ОСП“. Дискусията се проведе на 19 и 20 септември, съобщи ОДЗ-Кюстендил.
 
 
Държавите членки ще създават и използват интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК) за някои интервенции, предвидени в Регламента за стратегическите планове по ОСП, за управление и контрол на предварителните условия, както и за мерките в лозаро-винарския сектор. Системата на новите предварителни условия, обвързва пълното получаване на подпомагане по ОСП със спазването от бенефициентите на основни стандарти относно околната среда, изменението на климата, общественото здраве, здравето на животните, здравето на растенията и хуманното отношение към животните. Неспазването на изисквания по предварителните условия ще водят до финансови санкции за бенефициентите.
 
Какви ще бъдат тези санкции?
 
Системата за контрол и санкции във връзка с предварителните условия е необходима, с цел да се извършва контрол и при необходимост да се налагат санкции, за да се гарантира ефективността на системата на предварителни условия. За да съществуват условия на равнопоставеност между бенефициерите в различните държави членки, на равнището на Съюза се въвеждат определени общи правила относно контрола и санкциите във връзка с предварителните условия. 
 
За да се гарантира, че спазването на предварителните условия се налага по хармонизиран начин от държавите членки, в европейското законодателство се предвижда минимална степен на контрол. Организацията на компетентните контролни органи и на контрола се оставя на преценката на държавите членки. Относно санкциите, се дава възможност държавите членки да определят детайлите, но санкциите следва да бъдат пропорционални, ефективни и възпиращи и да не засягат други санкции, установени в правото на Съюза или в националното право. 
 
За да се осигури ефективен и последователен подход от страна на държавите членки, в европейското законодателство се предвижда минимална ставка на санкциите за допуснато за първи път неспазване на правилата поради небрежност, докато повторното неспазване следва да води до прилагане на по-висок процент, а наличието на умисъл - до пълно изключване от системата за плащания. 
 
За да се гарантира пропорционалността на санкциите в случаите, в които неспазването на правилата е от незначителен характер и за първи път, на държавите членки се предоставя възможността да въведат система за ранно предупреждение. 
 
За да се гарантират равнопоставеността между държавите членки и ефективността и възпиращият ефект на системата от санкции във връзка с предварителните условия, Комисията ще приема делегирани актове относно прилагането и изчисляването на тези санкции.
 
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg