Добрите природно-климатични условия и наличието на традиции и опит в отглеждането са предпоставка за засилване на интереса към зайцевъдство в страната. Зайците се отличават с висока плодовитост, поради което зайцевъдството се развива все повече като интензивен подотрасъл на животновъдството. 
 
Нарасналото търсене на алтернативни меса както в България, така и в световен мащаб също допринася за това. Зайцевъдството има и социално значение, като осигурява постоянна заетост на населението от слабо развитите райони. Голяма част от стопаните отглеждат зайци за собствено потребление, поради което техният брой не е регистриран. 
 
По данни на БАБХ, към края на 2014 г. общият брой на регистрираните зайци в страната е 51 953 – с 27,7% под нивото от предходната година. Развитието на зайцевъдството е слабо застъпено в страната, поради наличието на редица трудности, като: недобра професионална подготовка на зайцевъдите; остаряло оборудване; високи производствени разходи, които често надвишават изкупните цени; липса на стабилни стратегически експортни пазари и партньори; силна зависимост на износа на заешко месо от конюнктурата на външните пазари; липса на директни субсидии за фермерите-зайцевъди; недостатъчно развит научен потенциал за осигуряване на сектора и недостатъчен маркетинг и мениджмънт на българския пазар.