През 2016 г. са отчетени по-високи средни добиви при всички основни зърнени култури, с изключение на ориза. В съчетание с увеличение на реколтираните площи, това води до съществено нарастване на производството на пшеница, ръж, тритикале и овес спрямо 2015 г. От друга страна, при производството на ечемик, царевица и ориз се наблюдава намаление на годишна база, вследствие на свиване на реколтираните площи. (виж инфографиката)
 
 
Пшеница 
Производството на пшеница през 2016 г. възлиза на 5 662,7 хил. тона – с 13% повече спрямо 2015 г., което се дължи на повишението на реколтираните площи със 7,8% и благоприятните климатични условия в процеса на развитие на културата. Площите, засети с пшеница през 2016 г. са 1 195 888 ха, като от тях са реколтирани 1 192 589 ха – със 7,8% повече на годишна база, се казва в годишния агродоклад на агроминистерството. 
 
Най-голям дял от реколтираните площи с пшеница през 2016 г. заема Североизточният район – 22,9% (272 982 ха). По данни от анкета БАНСИК на отдел „Агростатистика“, през 2016 г. 8% от площите с пшеница са засети след пшеница, а 66,1% - след окопни култури, при съответно 12,4% и 66,8% през 2015 г. Върху 90,9% от площите с пшеница реколта `2016, е извършен добър сеитбооборот. 
 
Ръж и тритикале 
Произведеното зърно от ръж реколта `2016 бележи ръст от 35,4% спрямо 2015 г., което се дължи на увеличение както на реколтирани площи (с 18,5%), така и на средния добив (с 14%). Продукцията от тритикале нараства с 28,3% спрямо предходната 2015 г., главно в резултат от увеличение на реколтираните площи с 26,6%. Най-много реколтирани площи с ръж и тритикале се наблюдават в Южен централен район – съответно 4 212 ха и 7 715 ха.
 
Ечемик 
Производството на ечемик през 2016 г. възлиза на приблизително 690 хил. тона. Това е с 1,1% под нивото от 2015 г., като намалението на реколтираните площи с 9,2% е почти изцяло компенсирано от увеличение на средния добив с 8,7%. Най-много площи с ечемик през годината има в Югоизточния район – 47 926 ха или 30% от общия размер на реколтираните площи в страната. Втори по размер на площите е Северният централен район с 33 299 ха или 20,8%. От гледна точка на предшествениците, добър сеитбооборот при ечемика е направен върху 76,7% от площите, като най-висок отново е делът на слънчогледа – 42,1%. Угарите в сеитбооборота на ечемика възлизат на 3,8%, а площите с ечемик след окопни култури са 51,9%. 
 
Овес 
Производството на овес бележи ръст от 44,6% спрямо 2015 г., основно в резултат от увеличение на реколтираните площи с 38,3%. Най-много площи с овес са реколтирани в Северозападния район – 5 466 ха или 35,7% от реколтираните площи в страната. Средният добив нараства с 4,4% спрямо 2015 г. 
 
Царевица за зърно 
През 2016 г. в страната са произведени 2 226,1 хил. тона царевица за зърно – със 17,5% под нивото от предходната година, поради редуциране на площите. Засетите площи с царевица за реколта `2016 възлизат на 411 066 ха – със 17,9% по-малко спрямо предходната година, като вследствие на засушаването през летния период реколтираните площи се свиват с 18,4%.
 
Средният добив от царевица през годината е 5,47 тона/ха или с 1,1% по-висок в сравнение с реколта `2015. Най-голям е делът на реколтираните площи с царевица в Северозападния район – 35,2% (143 048 ха) от общо реколтираните площи през 2016 г.Следват Североизточният район с 29,5% (119 862 ха) и Северен централен район с 29,4% (119 476 ха). При царевицата най-голям е делът на предшественик пшеница – 46,6%, а отглеждане на царевица след царевица има върху 27,9% от площите. Ечемикът, включен в сеитбооборота на царевицата през 2016 г. е 4,6%. 
 
Ориз
През 2016 г. производството на оризова арпа се свива с 4,3% на годишна база, до 64,8 хил. тона, при 3,4% по-малко реколтирани площи и 0,9% по-нисък среден добив от 5,40 т/ха.
 
Слънчоглед 
Производството на слънчоглед през 2016 г. нараства с 8,1% спрямо 2015 г., до 1 837,7 хил. тона, основно в резултат от повишение на средния добив със 7,3%, до 2,25 т/ха. Реколтираните площи възлизат на 817 511 ха, с 0,8% повече в сравнение с предходната година. Най-много площи със слънчоглед през 2016 г. се намират в Северозападния район - 215 270 ха или 26% от реколтираните площи в страната.
 
Следва Североизточният район със 188 431 ха или 23%, а трети е Северният централен район със 170 051 ха (20,8%). За поредна година. най-голям е делът на площите със слънчоглед, разположени върху предшественик пшеница – 60,7%. Върху 5% от площите не е извършен сеитбооборот. 
 
Рапица 
Производството на рапица от реколта `2016 възлиза на 509 251 тона. Това е с 20,6% повече в сравнение с 2015 г., главно вследствие на нарастване на средния добив с 19,8%, до 2,97 т/ха. Площите, засети с рапица през 2016 г. са 172 329 ха, като от тях са реколтирани 171 511 ха - с 0,6% повече спрямо 2015 г. Най-много реколтирани площи с рапица през 2016 г. са отчетени в Югоизточния район – 48 731 ха или 28,4% от реколтираните площи в страната., следван от Северния централен район с 36 552 ха (21,3%) и Североизточния район с 35 230 ха (20,5%).