Използваните земеделски площи в България се увеличават, макар и с бавен темп, отчита Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) в своя национален доклад за тази година.
 
 
Данни на земеделското министерство показват, че използваната земеделска земя нараства от 5 021 412 хектара през 2016 г. на 5 029 529 хектара през миналата година, като е достигнала 45,3% от територията на страната. Увеличението през последната година е с 0,1%, докато през 2016 г. е било с 0,2%.
 
„За периода 2009-2016 г. структурата на използваната земя в България е променлива“, отчитат експертите на агенцията.
 
В годишния анализ те стъпват на данни от Аграрния доклад на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), но през тази година такъв все още не е публикуван. Предишни години Аграрният доклад става достъпен на сайта на ведомството още в периода февруари-март. Така Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда в България за 2018 г. стъпва на по-стари данни за земеделието.
 
Според информацията най-висок процент от използваните земеделски площи в страната имат областите Добрич - 7,3% (367 771 хектара), Плевен - 6.6% (331 450 хектара), Пловдив - 5,9% (294 682 хектара) и Бургас - 5.6% (282 620 хектара), следват Стара Загора - 5,5% (276 818 хектара) и Враца – 4,8% (240 762 хектара).
 
 
Статистическа информация на земеделското министерство, събрана чрез Българската анкета за наблюдение на селскостопанската и икономическа конюнктура (БАНСИК) показва едновременно увеличение на площите със селскостопанско предназначение и на необработваните земи.
 
Земеделските земи в страната нарастват за година от 5 214 640 хектара на 5 224 402 хектара или 47,1% от площта на страната.
Увеличават се и масивите от земи, които не са обработвани повече от пет години. В това число попадат и изоставените трайни насаждания. Необработваните площи в страната нарастват от 193 228 хектара през 2016 г. на 194 873 хектара, като вече заемат 1,8% от територията на страната. Две години по-рано, обаче, положението е било по-лошо. Необработваните площи са били 216 125 хектара или 4,2% територията на страната. 
 
Най-висок е процентът на необработваемите земи – в областите Плевен – 4,6% (16 136 хектара), Враца – 6,7% (17 308 хектара), Благоевград – 10,7% (16 530 хектара) и Пловдив - 4,1% (12 626 хектара), отбелязват експертите на Агенцията. 
 
„Една от основните цели, поставени в Пътната карта за ефективното използване на ресурсите в Европа" е значително намаляване темповете на усвояване на земята“, подчертава докладът на ИАОС.