От 25 март до 15 април животновъдите кандидатстват за подпомагане по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Животновъди: Държавна помощ за малки мандри тръгва от 25 март

Документи ще се приемат в областните дирекции по земеделие по място на осъществяване на дейността по проекта.

Целта на държавната помощ е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално – да намалят производствените разходи, уточняват от Фонда.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е не повече от 25 хил. лв. 

Подпомагането се предоставя под формата на субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в стационарни и мобилни доилни съоръжения, оборудване за съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено изхранване на новородени животни с мляко. 

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко три години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието. 

Бюджетът на помощта за 2020 г. е 2 млн. лв., който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване. 

В него се включват и поетите ангажименти по сключени договори за 2019 г., които предстои да бъдат изплатени през 2020 г.

Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията. 

Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Млечно животновъдство“ и ще се прилага за втора поредна година. 

Указанията и документите към тях са публикувани в библиотеката на Агри.БГ и на интернет страницата на ДФЗ.