Земеделските стопани вече могат да проверят каква част от заявените от тях площи попадат в обхвата на специализираните слоеве „Площи, допустими за подпомагане” и  „Физически блокове“ за Кампания 2020. Окончателният слой вече е достъпен в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ, след заповед на министъра на земеделието, храните и горите. 

Вижте как се чертаят площи в СЕУ

В периода 17 декември - 8 януари 2021 г. фермерите имаха възможност да подадат своите възражения срещу проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” и/или границите и начина на трайно ползване на физически блокове за Кампания 2020. Посредством личните си профили в СЕУ, регистрираните земеделски стопани, които са подали възражения, могат да се информират за резултатите от извършеното разглеждане.

На база данните от окончателните слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2020, след извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през 2020 заявления за подпомагане, предстои да се извърши окончателна оторизация и плащания на площ за миналогодишната кампания. 

Онлайн старт на Кампания 2021 за директните плащания

Както всяка година, така и през тази кампания, при необходимост Разплащателната агенция може да извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, на които първоначално е изплатена по-малка сума, а на стопаните, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.

В средата на декември 2020 г., земеделците получиха най-голямото плащане в сектора, това по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Сумите бяха изплатени предпразнично на стопаните по първоначалния слой. Предстои окончателните суми да бъдат изплатени в периода между 1 и 10 юни 2021 г.

Със заповед на земеделския министър е одобрен и слоя „Постоянно затревени площи” (ПЗП), за 2021 г.

Одобреният слой ПЗП е изготвен след разглеждане и обработка на всички постъпили в срока 01.09.2020 г - 31.01.2021 г. искания от физически или юридически лица и общини за изключване/включване на конкретни имоти от/в слоя и издаване на индивидуални заповеди за одобрение или отказ на исканията.

Данните са предоставени на Разплащателната агенция за зареждане в ИСАК за обезпечаване на приема на заявления за подпомагане през 2021 година и са публикувани в цифров вид на сайта на МЗХГ. Заповедите подлежат на оспорване по реда на

Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд в 14 - дневен срок, до 23.03.2021 г. включително.