Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане промени в Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи:
 
 
проект!
 
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /обн. ДВ. бр.17 от 1 Март 1991г., попр. ДВ. бр.20 от 12 Март 1991г., изм. ДВ. бр.74 от 10 Септември 1991г., изм. ДВ. бр.18 от 2 Март 1992г., изм. ДВ. бр.28 от 3 Април 1992г., изм. ДВ. бр.46 от 4 Юни 1992г., изм. ДВ. бр.105 от 31 Декември 1992г., изм. ДВ. бр.48 от 4 Юни 1993г., изм. ДВ. бр.64 от 27 Юли 1993г., изм. ДВ. бр.83 от 30 Септември 1993г., изм. ДВ. бр.80 от 30 Септември 1994г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Май 1995г., изм. ДВ. бр.57 от 23 Юни 1995г., изм. ДВ. бр.59 от 30 Юни 1995г., изм. ДВ. бр.79 от 17 Септември 1996г., изм. ДВ. бр.103 от 3 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.104 от 6 Декември 1996г., доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 1997г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.123 от 22 Декември 1997г., доп. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.36 от 31 Март 1998г., изм. ДВ. бр.59 от 26 Май 1998г., изм. ДВ. бр.88 от 31 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.47 от 10 Май 2002г., изм. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.16 от 18 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Май 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 27 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 27 Март 2012г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 7 Май 2014г., изм. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.
 
§ 1. В чл. 37б се правят следните изменения и допълнения:
В ал. 1:
а) изречение четвърто се заличава;
б) създава се изречение пето:
„В регистъра не се включват имоти, за които са представени повече от един невписани в службата по вписванията договори, освен сключените по реда на чл. 31, ал. 4, т. 3 от Закона за кооперациите.”
 
§ 2. В чл. 37в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение четвърто:
„Комисията определя за всяко землище територията на масивите, съобразно данните от подадените декларации и заявления по реда на чл. 37б, изготвя и предлага на участниците проект за разпределение.”
2. В ал. 2 изречения шесто и седмо се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
а) „(3) Когато между ползвателите или част от тях не се постигне споразумение при условията на ал. 1 и 2, комисията одобрява проекта по ал. 1 до 15 септември на съответната година по следния ред:”
б) т. 1 се изменя така: „На всеки ползвател се предоставя право на ползване в масив, в който преобладава собствената и/или арендована/наета от него земеделска земя.”
4. В ал. 5:
а) в изречение второ, думите „по реда на Административнопроцесуалния кодекс” се заменят с „в 14-дневен срок пред районния съд по местонахождението на имота”;
б) добавя се изречение трето: „Срещу решението на районния съд може да се подаде касационна жалба пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, която се разглежда от съда в състав от трима съдии”.
5. В ал. 7:
а) изречение първо се заличава и създава се ново изречение първо:
„Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта по ал. 4 са определени земите по ал. 3, т. 2, внася по банкова сметка в съответната областна дирекция "Земеделие” сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта по ал. 4.”
б) в изречение второ думата „общината” се заменя с „областната дирекция "Земеделие”, а думите „в тригодишен срок” се заличават;
в) в изречение трето накрая се добавя „по искане на директора на областната дирекция „Земеделие”, отправено до кмета на общината.”
6. Алинея 8 се отменя.
7. Алинея 12 се отменя.
8. Алинея 13 се отменя.
9. Създават се нови ал. 15 и 16:
„(15) Проектираните в плана за земеразделяне полски пътищата, попадащи в масивите за ползване, могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане със заповед на кмета на общината, издадена след решение на общинския съвет. Договорът се сключва за съответната стопанска година, след заплащане на определената с решението на общинския съвет цена. Ползвателят на когото са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.
(16) Когато в едномесечен срок от издаване на заповедта по чл. 37в, ал. 4, общинският съвет не взел решение по реда на ал. 15, кметът на общината издава заповед, в която определя имотите и тяхната цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта, ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаване на заповедта.”
 
§ 3. В чл. 37е се правят следните изменения и допълнения:
Алинея 1 се изменя така:
„(1) Влезлият в сила план за земеразделяне и одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници на земеделски земи, както и картата на възстановената собственост могат да бъдат изменени за създаване на уедрени поземлени имоти със заповед на министъра на земеделието и храните. Заповедта се издава въз основа на писмено споразумение на собствениците на земеделски земи и одобрен план за уедряване.”
Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато в плана за уедряване са включени земеделски земи - държавна или общинска собственост, споразумението по ал. 1 се подписва от министъра на земеделието и храните, съответно от кмета на общината или от оправомощени от тях лица.”
3. Алинея 3 се отменя.
 
4. Алинея 4 се изменя така:
а) в изречение първо думите „проект за изменение на плановете и картите и вписаното споразумение” се заличат и се добавя „план за уедряване”;
б) изречение трето и четвърто се заличават и се създава ново изречение трето:
„Решението се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс и не подлежи на обжалване.”;
в) в изречение пето думата „датата” се заличава и се добавят думите „влизане в сила”.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В плана за уедряване не се включват имоти, върху които е наложена ипотека, възбрана, обременени са с други вещни тежести, предмет са на висящ съдебен спор за правото на собственост, или ограничени вещни права, за които се извършва делба, или са предмет на процедура по отчуждаване.”
6. Създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) Имоти с наложени ограничения на ползването, включително произтичащи от разположението им в защитени или нарушени територии и зони, се включват в плана за уедряване със съгласието на собствениците.
(7) Договорите за наем или за аренда за имоти, включени в плана за уедряване, се прекратяват с влизане в сила на решението за уедрените имоти след изтичане на съответната стопанска година.”
7. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Разходите за създаване на уедрени поземлени имоти по споразумение на собствениците са за тяхна сметка.”
8. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Условията и редът за изготвяне и одобряване на плана за уедряване се определят с правилника за прилагане на закона.”
9. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и се изменя така:
„(10) Одобреният план за уедряване се отразява служебно в картата на възстановената собственост. За отразяването му и за издаването на скиците за уедрените имоти не се дължат такси.”
10. Създава се нова ал. 11:
„(11) За територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, въз основа на одобрения план за уедряване се издават скици – проекти за уедрените имоти. Решението на ОСЗ, придружено от скицата – проект, удостоверява правото на собственост и има силата на нотариален акт. Кадастралната карта и кадастралните регистри се изменят след постъпване на решението по ал. 4. За нанасяне на плана за уедряване в кадастралната карта и за издаване на скиците – проекти, не се дължат такси.”
 
§ 4 В чл. 37и се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменят така:
а) в ал.1, изречение първо, след думата „пасищата” се поставя запетая и се добавя „мерите”, думите „Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти” се заменят с „Интегрирана информационна система”, думите „пропорционално на” се заменят със „съобразно”;
б) в изречение второ след думата „пасища” се поставя запетая и се добавя „мери”.
2. Алинея 2 се изменят така:
а) в ал.1, изречение първо след думата „пасища” се поставя запетая и се добавя „мери”;
б) създава се изречение второ:
„Списък на имотите, средните годишни рентни плащания за землището или за общината и данни за допустимите за подпомагане площи, се обявяват в общинските служби по земеделие и областните дирекции „Земеделие” и се публикуват на интернет страницата на съответната областна дирекция „Земеделие”, в срок до 1 март.”
3. Създават се нови ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14 , 15 и 16:
„(3) Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване, средните рентни плащания за землището или за общината и данни за допустимите за подпомагане площи, се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината”, в срок до 1 март.
(4) Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в допустимите за подпомагане площи и до 20 дка за 1 животинска единица в недопустимите за подпомагане площи.
(5) Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи, посочени в правилника за прилагане на закона.
(6) Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ, по реда на ал. 4, и разпределя имотите за всяко землище. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи, в срок до 1 май.
(7) При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в съответното землище, към разпределените имоти по реда на ал. 6, комисията извършва допълнително разпределение в съседни землища и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни.
(8) Протоколът по ал. 6 или по ал. 7 се обявява в кметството и се публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти, в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
(9) При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в съответното и съседни землища, по заявление от правоимащото лице в срок до10 юни, комисията по ал. 6 отправя искане до министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице за предоставяне на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд.
(10) Директорът на областната дирекция "Земеделие" назначава комисия, в състава на която се включват представители на общинските служби по земеделие и на областната дирекция „Земеделие”. Комисията разпределя необходимата за всеки кандидат площ, по реда на ал. 4, в съответното и/или съседни землища и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите от държавния поземлен фонд, в срок до 1 юли.
(11) Протоколът по ал. 10 се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие”. Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
(12 ) Оценката за разпределените имоти се възлага от директора на областната дирекция "Земеделие" по местонахождение на земите от държавния поземлен фонд, а за имотите от общинския поземлен фонд – от кмета на общината.
(13) Въз основа на протоколите на комисиите по ал. 6 и ал. 10 и след заплащане на наемната или арендна цена и на разходите по изготвяне на оценката, кметът на общината, съответно директорът на областната дирекция "Земеделие", сключва договори за наем или аренда. Минималният срок на договорите е 5 стопански години.
(14) Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните. Търговете се провеждат от областна дирекция „Земеделие” - за земите от държавния поземлен фонд и от кмета на общината - за земите от общинския поземлен фонд.
(15) Останалите след провеждане на търга по ал. 14, свободни пасища, мери и ливади, се отдават чрез търг и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
(16) Условията и редът за отдаване под наем или аренда на пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се уреждат в правилника за прилагане на закона.”
 
§ 5. В чл. 37к, ал. 2 след думата „пасища” се поставя запетая и се добавя „мери”, а думите „когато са”, се заличават.
 
§ 6. В чл. 37л се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, след думата „пасищата” се поставя запетая и се добавя „мерите”.
2. Ал. 2 се изменя така:
„(2) Договорите за наем и аренда по чл. 37и, ал. 13, могат да се прекратяват или изменят преди изтичането на срока, по искане на ползвателя или при промяна на условията по чл. 37и, ал. 4.”
3. Създават се нови алинеи 3 и 4:
„(3) Договорите за наем и аренда, сключени по реда на чл. 37и, ал. 14, могат да се прекратяват преди изтичането на срока, при отпадане на основанието за участие в търга.
(4) Договорите за наем и аренда, сключени по реда на чл. 37и, ал. 15, могат да се прекратяват преди изтичането на срока и при неспазване на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители.”
 
§ 7. В чл. 37о се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 1 и 2:
„(1) Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците:
1. размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище;
2. правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината.
(2) Правилата за ползване на мерите и пасищата по ал. 1, т. 2 съдържат:
1. перспективен експлоатационен план за паша;
2. частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално ползване, и тяхното разграничаване;
3. частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене;
4. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;
5. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения;
6. ветеринарна профилактика;
7. частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески;
8. построяване на навеси;
9. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;
10. охрана;
11. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината;
12. карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели.”
 
2. Досегашни алинеи 1, 2, 3, 4 и 5, стават съответно ал. 3, 4, 5, 6 и 7.
 
 
Преходни и Заключителни разпоредби
 
§ 1. Неиздадените заповеди по чл. 37в, ал. 4 за стопанската 2014 - 2015 година до влизането в сила на този закон, се издават от директорите на областните дирекции „Земеделие” в срок до 1 март 2015 г.
 
§ 2. (1) Дължимите суми за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2, определени със заповедта по чл. 37в, ал. 4 за стопанската 2014 - 2015 година и за предходните стопански години, се внасят от ползвателите по банкова сметка за чужди средства на общината.
(2) От влизането в сила на този закон, сумите по ал. 1 се изплащат от общината на собствениците на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 безсрочно.
 
§ 3. Недовършените производства по чл. 37е се довършват по реда на този закон.
 
§ 4. За стопанската 2015 - 2016 г. сроковете по чл. 37и се удължават с три месеца.
 
 
 
© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!