Извънредната компенсационна мярка COVID-19 се разбива на три части, като финансовата помощ на подмярка COVID-2 и COVID-3 бяха одобрени от Европейската комисия още на първо четене. Ето как ще се разпределят средствата според официално писмо, изпратено от Министерството на земеделието до браншовите организации.

Подмярка Covid-1: Готови са новите прогнозни ставки 

Подмарка COVID-2 е насочена към предоставяне на финансова помощ на земеделски стопани за покриване на разходите за противоепидемични мерки в рамките на земеделските стопанства. 

Допустими кандидати

Земеделски стопани, които са:
•    Кандидатствали за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020
•    Кандидатствали за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г. 

Земеделски стопани, които отглеждат свине и птици:

•    Кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схема „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” или „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”

Допустими за подпомагане дейности

•    Финансова помощ се предоставя на земеделски стопани, които отглеждат свине, птици и други селскостопански култури;
•    Финансовата помощ се предоставя на база средносписъчен брой на персонала за периода март-юни 2020;
•    Не се подпомагат дейност в земеделски стопанства, отглеждащи свине и птици, в които има регистрирани огнища на заразни болести в периода до кандидатстване;
•    Не се подпомагат дейности на земеделски стопани, свързани с отглеждане на говеда, биволи, овце, кози, пчелни семейства, плодове, зеленчуци, рози, декоративни растения и винено грозде.

Финансова помощ

Финансовата помощ е в размер на 100% от определените за допустими за подпомагане разходи. По мярката не се предвижда самоучастие от страна на кандидатите и се предоставя под формата на еднократно плащане по подадено заявление за подпомагане, което има характер и на искане за плащане.

Финансовата помощ е в размер на:

•    30 лв. за едно заето лице за земеделски стопанства отглеждащи други селскостопански култури;
•    245 лв. за едно заето лице за земеделски стопанства отглеждащи свине;
•    430 лв. за едно заето лице за земеделски стопанства отглеждащи птици.

Максималният допустим размер на финансовата помощ не може да надвишава левовата равностойност на 7 000 евро за един кандидат – земеделски стопанин.