В Община Генерал Тошево е постъпило инвестиционно предложение за изграждане на птицеферма на територията на с. Василево. За целта, фирмата – инвеститор е закупила терен в селото, на който върху площ от 32, 524 дка са разположени стопански постройки (бивша птицеферма), които ще претърпят цялостно обновяване и привеждане във вид, подходящ за съвременно отглеждане на бройлери, съобщиха от Общината.
 
Предвижда се мащабното вложение да се реализира на два етапа. В проектните данни на инвестицията за първия етап са заложени модернизиране на съществуващата база с изграждане на изцяло нови постройки, административна сграда, инженерна инфраструктура (хладилна камера, екарисаж, дезинфекционна площадка), торохранилище и ограждения, отговарящи на действащите нормативни изисквания в Република България. Озеленяването и проектния терен са организирани и моделирани така, че насипите от изкопните дейности да формират захълмявания, който ще имат ветрова и санитарно-охранителна функция.
Общият капацитет на птицефермата ще бъде 30 600 броя птици, като се очаква при пускане на обекта в експлоатация да бъдат открити нови работни места в с. Василево и съседните му села.
 
Инвеститорът се ангажира вторият етап да бъде равностоен на първия, като с неговото завършване птицефермата ще разшири обема си на работа и ще бъде разположена вече върху площ от 61, 785 дка.
 
При извършване на дейностите по инвестиционното предложение не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони, флората и фауната в района.
 
През последните няколко години в община Генерал Тошево са изградени и предстои да бъдат пуснати в експлоатация свинекомплекс за 35 000 прасета в Дъбовик и Къпиново, както и кравеферма за 2 000 дойни крави край с. Красен. Освен тях, в града от няколко години функционира и модерен мелничен комплекс. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!