Към 2 април земеделските стопаните са получили 1077 от общо 1464 договора по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съобщава ДФЗ.

Равносметка за Кампания 2020: Какво е платено дотук?

Междувременно земеделското министерство направи отчет за 2020 г. на отделните мерки за подпомагане от ПРСР. В таблица сме отсели по-важните, а пълната статистика може да видите ТУК

Правим уточнението, че данните са актуални към декември 2020 г. През първите месеци от новата година има раздвижване по някои подмерки, а други все още продължават да са на изчакване.

Мярка

Сключени договори

Изплатена помощ

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

93

Договори с извършено плащане към 31.12.2020 г. – 2100

За периода на прилагане са разплатени 117 362 476 лв.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

6

26 399 523 лв.

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ за напояване

18

1 782 090 лв.

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

22

209 837 408 лв.

Подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на Селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“

0

0

Подмярка 4.3. „Инвестиции в инфраструктура“

0

0

Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“

Сключени договори от приема от 2019 г. – 9, с общ размер на субсидията от 5 582 971 лв.

 

0

Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“

По приема от 2020 г. са постъпили 2 проекта на обща стойност 302 000 лв.

 

0

Подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Към 31.12.2020 г. са сключени 108 договора за общо 30 159 706 лв. В процес на оценка са 614 проекта със заявени публични разходи от 170 358 434 лв.

0

Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“

0

0

Подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура”

 

Изплатените за периода на прилагане средства възлизат на 608 727 619 лв. при общ бюджет от 1 065 975 417 лв.

От статистиката става ясно още колко са подадените заявления и изплатените субсидии за още две мерки от ПРСР, при които плащанията са компенсаторни – мярка 11 и мярка 14. За биологично земеделие за Кампания 2020 са подадени 3823 заявления и са изплатени 41 844 527 лв. За хуманно отношение заявленията са 754, като към 15 февруари не е извършена оторизация.