Наличието на различните култури и техният дял на полето ще бъде проверено в периода 15 май – 15 юли 2021 г., се посочва в Наръчника за директни плащания за Кампания 2021 г., публикуван от земеделското министерство.

Вижте целия документ

В този период следва да са налични всички култури (или поне ясно различими остатъци от културите), с които фермерите прилагат диверсификация. Тя е една от трите задължителни изисквания за получаване на зелени директни плащания. Другите две са запазване на постоянно затревените площи и поддържане на 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи. 

Зелено плащане се дава само за допустимите площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Право на подпомагане имат стопаните с обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи. 

За площите, заети с трайни насаждения, няма приложими зелени изисквания. По този начин земеделският стопанин може автоматично да получи зелено директно плащане за площите с трайни насаждения. 

Относно диверсификация на културите трябва да спазвате следното:

•    Стопанство с обработваема земя между 10 ха и 30 ха (включително) трябва да има поне 2 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75%;
•    Стопанство с обработваема земя над 30 ха следва да има поне 3 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя, а двете основни култури – не трябва да са повече от 95%. 

Изискването за диверсификация не се прилага, когато:

•    Повече от 75% от обработваемата земя се използва за производството на треви или други тревни фуражи, засята е с бобови култури, оставена е под угар или съчетава тези употреби; 
•    Повече от 75% от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ, се използва за производството на треви или други тревни фуражи или за производството на култури под вода през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби; 
•    Повече от 50% от площите на декларираната обработваема земя не са декларирани от земеделския стопанин в заявлението за подпомагане от предходната година и когато, въз основа на сравнението на геопространствените заявления за подпомагане, цялата обработваема земя е заета от различна култура в сравнение с предходната календарна година; 
•    Обработваемата земя в стопанството е до 10 ха;
•    Кандидатът за подпомагане е бенефициент по Схемата за дребни земеделски стопани.